• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Posts By :

admin

Komunikat – fryzjerzy

150 150 Cirzem

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości za Związkiem Rzemiosła Polskiego przekazuje informację (otrzymaną dzisiaj), mówiącą o tym, że : 

na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW  z dnia 25 marca 2021r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii :
„Do dnia 9 kwietnia 2021r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. –Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z:

1)fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z);

2)działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z).”,

Okres ten został wydłużony:

–   do 18.04.2021 w trybie kolejnej zmiany  -rozporządzenie RM z  dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– do 25.04.2021  rozporządzenie  z  dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii


W w/w  rozporządzeniu nie ma mowy o „zamknięciu”  zakładu fryzjerskiego lecz o zakazie świadczenia usług w ramach działalności gospodarczej. Nie mogą tam pojawiać się klienci, ale pracownicy oczywiście tak co widać  np. w sklepach  w centrach handlowych – są zamknięte, a pracownicy robią porządki, o czym decyduje pracodawca.
Podobnie jest z młodocianymi pracownikami , którzy mogą przebywać w miejscu pracy i realizować program praktycznej nauki zawodu w dniu wyznaczone w szkolnym planie nauczania, ale bez udziału w zakładzie klientów i z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych.  „

Informacja ta dotyczy  uczniów – młodocianych pracowników uczęszczających do 3 klasy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ).

Powrót uczniów III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami na zajęcia praktyczne u pracodawców

150 150 Cirzem

Informujemy, że od 19 kwietnia 2021 r. uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą mogli odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, z zastrzeżeniem że u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Dz. U. Poz. 701 Rozporządzenie MEN z dnia 15 kwietnia 2021r. §2: ust.2 pkt3 ppkt4 w brzmieniu: „4) branżowych szkół I stopnia –w odniesieniu do uczniów klas III branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.”

Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia 2021 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Informacja znajduje się pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia?fbclid=IwAR3Pv5OQWZMSf74DOuP5XLQQb-ZWkVPI_XYCpMJhyPY6vZK960EI6jbppr0

Rada Przedsiębiorczości broni tarcz finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju

150 150 Cirzem

Polski Fundusz Rozwoju, obok Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od wielu miesięcy aktywnie wspiera polskich przedsiębiorców. Jest instytucją, która w czasie pandemii Covid-19 najszybciej i najlepiej zareagowała na dramatyczną potrzebę pomocy dla firm i ich pracowników. Sprawnie wypłaca pieniądze z kolejnych tarcz finansowych dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami obostrzeń. Jednocześnie odpowiada też za wiele innych, ważnych dla rządu i biznesu projektów.

Zautomatyzowany system wsparcia biznesu stosowany przez PFR, oparty jest na jasnych, transparentnych kryteriach oraz na deklaracjach przedsiębiorców, co jest najlepszym rozwiązaniem w sytuacji potrzeby szybkiego udzielenia pomocy tysiącom zagrożonych firm. Przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie z Tarczy PFR każdorazowo potwierdzają, iż wszystkie przedstawione przez nich informacje są zgodne ze stanem faktycznym, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kontrola prawidłowości tych danych musi mieć 2 charakter następczy – w przeciwnym razie firmy pozbawione źródeł przychodów musiałaby przez wiele miesięcy oczekiwać na otrzymanie wsparcia.

Oczywiście, mogło się zdarzyć, że sporadycznie pomoc trafiła do firm, których sytuacja nie była aż tak dramatyczna, a w skrajnych przypadkach doszło nawet do nadużyć, które dopiero dzisiaj wychodzą na światło dzienne. Takie przypadki powinny być bezwzględnie wykrywane i surowo karane. To zadanie dla odpowiednich organów. Nie można jednak na podstawie pojedynczych
przypadków rzeczywiście ewidentnych nadużyć oskarżać PFR o słabą ochronę przed wyłudzaniem pieniędzy z tarcz finansowych.

Rada Przedsiębiorczości podtrzymuje swoją wysoką ocenę organizacji przyznawania i wypłat środków z dotychczasowych tarcz finansowych PFR. Jednocześnie chce stanowczo podkreślić, że podważanie publicznego zaufania do tej instytucji w
czasie trzeciej fali pandemii i kolejnego lockdownu, który wymaga szybkiej i sprawnej organizacji nowych programów pomocowych, jest postępowaniem skrajnie nieodpowiedzialnym i wymierzonym przeciwko przedsiębiorcom.

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości POBIERZ

IV FORUM SZKÓŁ RZEMIOSŁA „Przygotowanie zawodowe – wysoko wykwalifikowane kadry dla gospodarki i rynku pracy”

150 150 Cirzem

W dniu 17 marca 2021 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się IV Forum Szkół Rzemiosła, które w tym roku przyjęło formułę webinarium.

Forum  zorganizowano  w ramach corocznych spotkań, promujących dialog społeczny, poświęconych szkołom rzemieślniczym, utworzonym z inicjatywy i prowadzonych przez organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła.

Co roku, podczas kolejnych edycji Forum Szkół Rzemiosła, zostają przedstawione informacje i doświadczenia różnych typów szkół, których organami prowadzącymi są izby rzemieślnicze lub cechy. Pozwalają one nie tylko lepiej odnaleźć się w nowej rzeczywistości, ale też inspirują do wdrażania rozwiązań zwiększających atrakcyjność edukacji z udziałem rzemiosła. Dialog społeczny w gronie różnych zaangażowanych w kształcenie zawodowe interesariuszy wspiera osiąganie celów wymagających współpracy wielu stron.

Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z tematami:

  1. „Zwiększanie atrakcyjności szkół rzemiosła poprzez zapewnianie drożności procesu kształcenia zawodowego i płynnego przechodzenia młodzieży do różnych form edukacji” – prezentacja dobrych praktyk  POBIERZ 
  2. Łączenie kształcenia zawodowego ze szkolnictwem wyższym” – dobra praktyka, Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej  POBIERZ
  3. „Dyrektor skutecznym menagerem w szkole w okresie ograniczenia jej funkcjonowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii” POBIERZ
  4. „Identyfikacja pracodawców rzemieślników realizujących przygotowanie zawodowe w kontekście uwarunkowań prawnych” – ustawa o rzemiośle  POBIERZ

BREXIT & COVID – nowa szansa dla dostawców z Polski na rynku niemieckim

150 150 Cirzem

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” zaprasza na bezpłatne webinarium:

  • „BREXIT & COVID – nowa szansa dla dostawców z Polski na rynku niemieckim”

Spotkanie w ramach Wałbrzyskiej Strefy Eksportera organizowane jest przy współpracy z Akademią German Poland Bridge Group i skierowane jest do polskich firm działających w obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (woj. dolnośląskie, wielkopolskie i opolskie), a w szczególności do wszystkich osób zajmujących się eksportem, promocją i budowaniem ekspansji zagranicznej polskich wyrobów i usług w swoich przedsiębiorstwach.

  • Seminarium odbędzie się online w dniu 25 marca 2021 r. w godz. 10:00 – 13:00.

Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo po linkiem: https://invest-park.com.pl/events/brexit-covid-nowa-szansa-dla-dostawcow-z-polski-na-rynku-niemieckim/

Aby wziąć udział w webinarium należy się zarejestrować TUTAJ

Legalizacja dokumentów

150 150 Cirzem

Mając na uwadze Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października br. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U 2020 poz.1758), a także z występującym zagrożeniem rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 – od dn. 19 października br. do odwołania Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej zawiesza przyjmowanie interesantów w siedzibie ZRP, ul. Miodowa 14 w Warszawie.

Dokumenty przeznaczone do legalizacji należy przesłać pocztą. W tym przypadku niezbędne jest dołączenie następujących załączników: wypełniony wniosek o legalizacje/ uwierzytelnienie; koperta z adresem zwrotnym oraz naklejonym znaczkiem o wartości właściwej dla rodzaju przesyłki; kopia przelewu opłaty za legalizację w wysokości 26,00 zł. (od dokumentu).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/legalizacja-swiadectw-czeladniczych-i-dyplomow-mistrzowskich/