• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Posts By :

admin

Obchody 100-lecia Zespołu Szkół Samochodowych w Częstochowie

150 150 Cirzem

22 października 2021 roku jubileusz 100-lecia obchodził Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie. Uroczystość odbyła się w Miejskim Domu Kultury.
Dyrektor Jacek Grzegorzewski powitał licznie przybył gości. Rzemiosło Częstochowskie reprezentował Sławomir Puka Podstarszy Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie wręczając pamiątkową jubileuszową tablicę gratulacyjną.

 

 

 

Światowy Dzień Przedsiębiorczości 8-14 listopada 2021 r.

150 150 Cirzem

W dniach 8-14 listopada 2021 r. odbędzie się kolejna edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Jest to międzynarodowy projekt, którego celem jest wspieranie przyszłych i obecnych przedsiębiorców, wspieranie edukacji w zakresie przedsiębiorczości i budowanie relacji między sektorem prywatnym, publicznym jak i pozarządowym tak, by podejmowały wspólne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości poprzez cykl szkoleń.

Koordynatorem regionalnym Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w województwie śląskim jest  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej.

 Informacje o planowanych wydarzeniach stacjonarnych, jak i on-line znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://tydzienprzedsiebiorczosci.pl/

Zaproszenie na warsztaty 3 listopada br.- informacja

150 150 Cirzem

Stowarzyszenie Centrum Analiz Technologiczno-Gospodarczych (CATG) na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego opracowuje dokument pn. „Polityka rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego 2030”.

Opracowanie Polityki rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego ma na celu zdiagnozowanie potencjału gospodarczego regionu oraz wskazanie głównych wyzwań w perspektywie krótko- i długofalowej.

W ramach prac nad dokumentem „Polityka rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego 2030” stowarzyszenie CATG ( www.catg.pl ) przeprowadzi warsztaty w 4 subregionach województwa z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorcami z terenu województwa śląskiego w celu weryfikacji wstępnych wniosków i rekomendacji.

W trakcie warsztatów będzie można zapoznać się ze wstępnymi wnioskami powstałymi w czasie tworzenia opracowania, wziąć udział w konsultacjach oraz zgłaszać własne uwagi do zakresu i treści dokumentu. Wiedza o planowanych kierunkach rozwoju Województwa Śląskiego oraz planowanych kierunkach wsparcia, a także możliwość zgłaszania własnych uwag do dokumentu “Polityka rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego 2030” są bezcenne dla każdego przedsiębiorcy i działacza gospodarczego.
Zapraszamy do udziału.

Firmy i instytucje z subregionu północnego zapraszamy na warsztat (nr 2) w środę 3-go listopada 13.30-15.30  do sali konferencyjnej nr 1 w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznego (ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa).  

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem na adres conferences@catg.pl do dnia 2 listopada 2021 r. Zgłoszenia powinny zawierać imię i nazwisko oraz instytucję (firmę) reprezentowaną oraz nr warsztatu (w przypadku Częstochowy jest to nr 2).

 

Ogólnopolskie spotkanie służb oświatowych organizacji rzemiosła promujące dialog społeczny

150 150 Cirzem

W dniach 12-13 października br. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie miało miejsce Ogólnopolskie spotkanie służb oświatowych organizacji rzemiosła promujące dialog społeczny z udziałem przedstawicieli izb i cechów rzemieślniczych zrzeszonych w strukturze ZRP, a także przedstawicieli Narodowego Instytutu Wolności oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Spotkanie rozpoczęto wystąpieniem i przywitaniem zgromadzonych uczestników przez Pana Jana Gogolewskiego – Prezesa ZRP, Wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego.

Podczas spotkania omówiono istotne dla środowiska rzemieślniczego tematy m.in.:

 • Ocena przebiegu realizacji pierwszej edycji  rządowego programu „Polski  Inkubator Rzemiosła”,
 • Regulacje prawne dotyczące rzemiosła oraz dualnego kształcenia zawodowego,
 • Usprawnianie działalności sieci organizacji rzemiosła w zakresie wykonywania zadań ustawowych i statutowych mieszczących się w obszarach m.in. przygotowania zawodowego w rzemiośle, kwalifikacji zawodowych i dialogu społecznym,
 • Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027 wobec potrzeby wzmocnienia potencjału partnerów społecznych – główne przewidywane obszary wsparcia w nowych programach dla partnerów społecznych, w tym organizacji rzemiosła,
 • Planowane działania na rzecz kształcenia zawodowego w Programie „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027”,
 • Program Rozwoju Rzemiosła do 2025 r. – ogólne kierunki działań mających na celu rozwój i promocję rzemiosła, mikro, małej i średniej przedsiębiorczości, przyjęte przez  Kongres Rzemiosła Polskiego,
 • Działania organizacji rzemiosła wobec organów władzy, administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, sądów oraz związków zawodowych i organizacji pracowników, a także organizacji społecznych i gospodarczych w kraju i za granicą,
 • Przygotowanie organizacyjne do wdrożenia w 2022 r. zmiany ustawy o systemie oświaty, w tym nowe zadania izb rzemieślniczych i cechów w zakresie upowszechnienia zmian w sposobie organizacji egzaminów,
 • Współpraca z Ministerstwem Edukacji i Nauki w zakresie upowszechniania informacji i wdrażania zmian dotyczących organizacji w 2022 r. egzaminów zawodowych oraz funkcjonowania Systemu Informacji Oświatowej.

  Źródło: www.zrp.pl

Posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej do monitorowania wykorzystania środków unijnych

150 150 Cirzem

30 września 2021 r. w gmachu Sejmu RP miało miejsce posiedzenie Podkomisji stałej do monitorowania  do monitorowania  wykorzystania środków unijnych działającej w ramach Komisji Finansów Publicznych . W posiedzeniu wzięli udział obok parlamentarzystów przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz eksperci organizacji partnerów społecznych ( w tym Związku Rzemiosła Polskiego) i organizacji pozarządowych. Podczas posiedzenia omówiono proces przygotowania ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 ( tzw. ustawa wdrożeniowa). Przedstawiciele Ministerstw Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowali o  zaawansowaniu prac nad projektem ustawy i przewidywanym harmonogramem dalszych działań w tym zakresie, wyjaśniając m.in. , że skrócenie terminu konsultacji społecznych do 14 dni uwarunkowane było przede wszystkim koniecznością możliwie szybkiego uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy. Przedstawiciele partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego przedstawili swoje najważniejsze uwagi do tego dokumentu, zgodnie stwierdzając, że skrócenie terminu konsultacji w kontekście przedłużających się negocjacji KPO z Komisją Europejską nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia. Poza tym ich zdaniem tak bardzo ważny dokument powinien być skonsultowany ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce. Ekspert ZRP poinformował, że Zespół Rady Dialogu Społecznego ds. Funduszy Europejskich wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zachowanie 30-dniowego terminu konsultacji społecznych zgodnie z ustawą o RDS a partnerzy społeczni zaprezentują swoje stanowisko w tej sprawie 15.10 br podczas najbliższego posiedzenia tego zespołu.

Mobilność międzynarodowa do Niemiec w dniach 5-11.09.2021 dla branży mechanik samochodowy dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

150 150 Cirzem

Pozostało kilka wolnych miejsca na mobilność międzynarodową do Niemiec w dniach 5-11.09.2021 dla branży mechanik samochodowy dla instruktorów praktycznej nauki zawodu albo osoby, która potrzebuje jedynie kursu pedagogicznego, aby stać się instruktorem praktycznej nauki zawodu.

Program obejmuje wizytę w dwóch miastach Cottbus oraz Berlin.

Oferujemy przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, kieszonkowe i zapewnienie opieki merytorycznej (miejsca w zakładach pracy).

Celem mobilności jest poznanie metod pracy z uczniami w niemieckich zakładach pracy branży motoryzacyjnej.

Ps. Tylko dla osób zaszczepionych lub ozdrowiałych z paszportem covid.

Strona www projektu Silesia-Brandenburg dual education in innovation: http://www.dual.deltapartner.org.pl/

Wszelkich informacji udziela Pan Roman Gruszczyk
tel. +48 663 301 761

Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Gospodarczych
DELTA PARTNER
43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3a/1
tel./fax: +48 33 851 44 81 lub 82
www.deltapartner.pl

Projekt „Młodzi na start”

150 150 Cirzem

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. realizuje projekt pt. „Młodzi na start”, w ramach którego udziela dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Projekt jest skierowany do mieszkańców Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego, w wieku do 30 roku życia,  które utraciły pracę (umowy o pracę/umowy zlecenie/o dzieło) w wyniku pandemii COVID-19 (wypowiedzenie umów przez pracodawcę lub rozwiązanie umów z upływem czasu na jaki zostały zawarte).

Oferujemy dotacje w wysokości 23.050 zł na utworzenie firmy, szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe w wys. 2.600 zł co m-c przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.arr.czestochowa.pl lub pod nr tel. 798 154 754.

Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu odbywa się do wyczerpania miejsc w projekcie. Pozostało jeszcze ok. 20 miejsc.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Małgorzata Wolińska

Specjalista ds. funduszy europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie

Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 1, 42-202 Częstochowa

Tel. 34/324 50 75, 34/360 56 87,

e-mail: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie jest czynny w dni robocze: w poniedziałki w godz. 7:00-17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Zaproszenie na mszę świętą – branża fryzjerska

150 150 Cirzem

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza członków- przedsiębiorców branży fryzjerskiej na uroczystą mszę świętą z okazji święta patronki św. Marii Magdaleny.

Uroczystość odbędzie się w kaplicy filialnej p.w. św. Marii Magdaleny przy ul. Ikara 303 w Częstochowie dnia 18 lipca 2021 r. o godz. 13:00 (zbiórka 12:45)

„Nowy Start” – wsparcie dla przedsiębiorców, którzy chcą powrócić do biznesu

150 150 Cirzem

O wsparcie ze środków unijnych będą mogli starać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy mimo porażki biznesowej, ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Udział w programie „Nowy start” umożliwia dostosowanie ich modelu biznesowego do zmieniających się warunków rynkowych i konkurencji. Unijne wsparcie pokrywa 100 proc. kosztów udziału. Budżet finansowany jest z Programu Wiedza Edukacja Rozwój na łączną kwotę 15 mln zł.

W „Nowym Starcie” mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 24 miesięcy i ponownie podjęli się prowadzenia firmy w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Program pozwoli sfinansować indywidualnie dobrane szkolenia i warsztaty oraz doradztwo poszkoleniowe prowadzone przez ekspertów. Celem jest zwiększenie posiadanych i nabycie nowych kompetencji w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Właściciele firm mogą przeanalizować swoją sytuację z ekspertem oraz skorzystać z wiedzy i doświadczeń innych.

Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru jednego z pięciu projektów:

 • „Profesjonalny start” – nabór trwa do 31 listopada 2022 r.
 • „Nowy start – nowe perspektywy” – nabór trwa do 30 października 2022 r.
 • „Ster na cel” – nabór trwa do 30 listopada 2022 r.
 • „Drugi start – pewny sukces” – nabór trwa do 30 maja 2023 r.
 • „Restart zmiany, które budują” – nabór trwa do 30 maja 2023 r.

Zgłoszenia do projektów szkoleniowych przyjmują operatorzy, do których kontakt znajduje się na stronie internetowej programu „Nowy Start”.

Więcej na temat TUTAJ

Źródło: www.parp.gov.pl

XL Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego

150 150 Cirzem

 27 czerwca 2021 r. na Jasnej Górze modlili się przedstawiciele Rzemiosła Polskiego. Prosili o jedność w rodzinach i środowiskach rzemieślniczych oraz solidarność w działaniu w niełatwym czasie dla gospodarki.

Spotkanie zgromadziło przedstawicieli różnych izb branżowych m.in.: stolarskiej, malarskiej, fryzjerskiej, włókienniczej, cukierniczej, szewskiej i spożywczej. Potrzebujemy Bożego błogosławieństwa i nowych sił, energii, następstwa pokoleń, nowego widzenia rzeczywistości, tak duchowej, jak i materialnej – mówił ks. Krzysztof Rusiecki, krajowy duszpasterz rzemieślników. Zauważył, że obecny czas jest czasem przewartościowania także w wymiarze społecznym, gospodarczym. Zdaniem duszpasterza potrzeba „mocniejszej więzi między starszym pokoleniem rzemieślników a młodymi następcami i tymi, którzy projektują nowoczesne życie społeczne i gospodarcze”.

Jasna Góra to dla rzemieślników ważne miejsce, niemal od jej początku przybywali tu jako pielgrzymi, byli też zatrudnieni w jej zabudowie, przygotowali godną oprawę otoczenia Cudownego Obrazu Matki Bożej. Wotum Polskiego Rzemiosła są m.in. kute balustrady na jasnogórskim Szczycie, ozdobione wizerunkami historycznych orłów – od piastowskich poprzez jagiellońskie, aż do współczesnych.

http://www.idziemy.pl/kosciol/jasna-gora-pielgrzymka-rzemiosla-polskiego-/69850