Mistrz szkolący

Uprawnienia do szkolenia

Przygotowanie zawodowe młodocianych może prowadzić:

 • pracodawca
 • osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy
 • osoba zatrudniona u pracodawcy
  pod warunkiem posiadania kwalifikacji wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonych w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu.Instruktorem praktycznej nauki zawodu może być osoba, która ma:
 • przygotowanie pedagogiczne (przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny wymagany od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny zatwierdzony przez kuratora oświaty (minimum 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki i 10 godzin praktyki metodycznej);
 • wymagane kwalifikacje zawodowe:
  – co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać lub
  – świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać lub
  – świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego lub
  – świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego lub
  – dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskani dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Prawa i obowiązki

Pracodawca rzemieślnik zobowiązany jest:

 • zatrudnić i szkolić młodocianego zgodnie z programem praktycznej nauki zawodu (przyuczenia),
 • zaopatrzyć młodocianego w przewidziany na danym stanowisku sprzęt ochrony osobistej, odzież ochronną i roboczą, narzędzia pracy, materiały i inne potrzebne urządzenia,
 • stosować się do przepisów o ochronie pracy i zdrowia młodocianych,
 • kierować młodocianego na badania lekarskie, zgodnie z przepisami i ponosić koszty z tym związane, zgłaszać młodocianego w ustalonych terminach na naukę dokształcającą, umożliwić mu regularne uczęszczanie na tę naukę oraz kontrolować wykonanie przez niego obowiązku dokształcania teoretycznego,
 • pokryć koszty egzaminu czeladniczego zdawanego przez młodocianego w pierwszym wyznaczonym terminie

Refundacja wynagrodzeń

Pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, może uzyskać refundację wypłaconych im wynagrodzeń oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość refundacji jest ograniczona – nie może przekraczać na jednego pracownika młodocianego wysokości wynagrodzenia młodocianego ustalonego w przepisach oraz opłacanych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenie społeczne finansowanych przez pracodawcę.

Wynagrodzenie młodocianego obliczane jest w stosunku procentowym do przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” i wynosi :

Okres 1.12.2016 r. – 28.02.2017 r.
I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 162,20 zł
II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 202,75 zł
III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 243,30 zł

Dofinansowanie kosztów

Dofinansowanie jest częściową rekompensatą kosztów, które pracodawca ponosi w związku z zatrudnianiem i kształceniem młodocianego pracownika. Przyznawane jest na wniosek pracodawcy i stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
Warunki przyznawania dofinansowania określone są w:

ustawa-z-dnia-7-wrzesnia-1991-r-o-systemie-oswiaty-dz-u-z-2004-r-nr-256-poz-2572-z-pozn-zm

rozp_1407_2013_pomoc_publiczna_de_minimis-dz-urz-ue-l-352-z-24-12-2013-str-1