• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

CEIDG

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, CEIDG udostępnia następujące informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie:

 1. uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem mistrza lub    świadectwem czeladniczym, o którym mowa w  3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, wydanym przez izbę rzemieślniczą.

Informacje te są przekazywane do CEIDG przez izby rzemieślnicze:

 1. W przypadku osób, które przystępując do egzaminu mistrz/czeladnik są już przedsiębiorcami:
 • dopisanie informacji w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacjach rzemieślniczych ma charakter obligatoryjny,               
 • przedsiębiorcy przystępując do egzaminu mistrzowskiego lub czeladniczego będą zobowiązani poinformować we wniosku o dopuszczenie do egzaminu o fakcie posiadania wpisu w CEIDG,          
 • izba rzemieślnicza w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania dyplomu mistrza lub świadectwa czeladniczego za pośrednictwem CEIDG dopisze informacje do wpisu przedsiębiorcy w CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie CEIDG.
 1. W przypadku osób, które uzyskały tytuł mistrza lub czeladnika przed 10.2020 oraz prowadzą działalność gospodarczą oraz osób, które uzyskały tytuł mistrza/czeladnika przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazanej w CEIDG:
 • informacje w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacjach rzemieślniczych jest dokonywane wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorca wystąpi z wnioskiem o dopisanie informacji do wpisu w CEIDG,        
 • izba rzemieślnicza weryfikuje wniosek w terminie 14 dni od dnia jego wpływu,             
 • w przypadku pozytywnej weryfikacji izba rzemieślnicza przekazuje dane do CEIDG,       
 • izba rzemieślnicza może wnioskodawcę zawiadomić o konieczności uzupełnienia wniosku, określając termin jego uzupełnienia,    
 • wniosek nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpoznania,             
 • w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji izba rzemieślnicza informuje wnioskodawcę o przyczynach odmowy przekazania danych do CEIDG

Wnioski prosimy składać osobiście lub listownie na adres:
Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Al. Kościuszki 6
42-200 Częstochowa
z dopiskiem: wniosek do CEIDG

Prawidłowo złożony komplet dokumentów musi zawierać:
1) uzupełniony wniosek o przekazanie do CEIDG informacji w zakresie uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych wynikających z dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego,
2) kopię dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego,
3) kopię aktu małżeństwa (dotyczy przypadków osób, które zmieniły nazwisko).

Rolę administratora kont sprawuje Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju.

Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych do CEIDG – obowiązuje od 1 października 2020 roku