• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Promocja gospodarcza

Promocja gospodarcza

Dostosowanie się zakładów rzemieślniczych do funkcjonowania na wspólnym rynku unijnym m.in. w zakresie jakości, wzornictwa, certyfikatów, stawia przed organizacjami rzemieślniczymi wysokie wymagania.

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości podejmuje więc działania wspomagające środowisko rzemieślnicze w tym zakresie. Izba utrzymuje kontakt z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji, które umożliwia uzyskiwanie certyfikatów na wyroby i usługi. Na szczególną uwagę zasługuje stosowanie dyrektyw nowego podejścia i oznaczanie wyrobów znakiem CE. Polscy przedsiębiorcy winni bezwzględnie spełniać ten wymóg. Szeroko propagowane jest również wprowadzanie w zakładach produkujących żywność systemu bezpieczeństwa HACCP. Na okresowych spotkaniach ze środowiskiem rzemieślniczym tematykę tę prezentują przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie. Z funkcjonowaniem firmy ściśle wiąże się ochrona środowiska. Wymogi unijne stawiane w tym zakresie to ustawowy obowiązek rozliczania się przedsiębiorców z zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, wody i gleby oraz gospodarowania odpadami. Izba sporządza przedsiębiorcom okresowe rozliczenia. W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Częstochowie organizowane są cykliczne szkolenia na których omawia się wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ma podpisane porozumienie z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach. W ramach współpracy prowadzone są działania mające na celu poprawę warunków bhp i p.poż w zakładach. Na okresowych spotkaniach organizowanych ze środowiskiem rzemieślniczym przedstawiciele PIP omawiają sprawy dotyczące Kodeksu pracy. Ważną rolę w działalności Izby odgrywa współpraca z mediami, głównie z tygodnikiem regionalnym „Gazeta Częstochowska”. W publikowanym, w ramach tej gazety, magazynie „Gospodarka i Rzemiosło” ukazują się artykuły o tematyce gospodarczej, finansowej, prawnej – stanowiące istotne źródło informacji dla przedsiębiorców. Przy Zarządzie Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości działają Komisje Branżowe: Fryzjersko-Kosmetyczna i Motoryzacyjna. Komisje ściśle współpracując ze swoimi odpowiednikami przy Związku Rzemiosła Polskiego. Podejmują działania interwencyjne, organizują szkolenia i pokazy, określają rentowne zasady rozliczania usług, opiniują projekty aktów prawnych. Przedstawione powyżej działania Izby w zakresie promocji to część zagadnień oferowanych przedsiębiorcom.

Zainteresowani mogą uzyskać również informacje dotyczące targów, ofert współpracy, kooperacji, obowiązujących przepisów. Przedsiębiorcy zostaną też ukierunkowani w sprawach, które nie leżą bezpośrednio w kompetencji Izby.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy o biura Izby, pok. 10, tel.: 34/324-17-22