• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Egzamin sprawdzający

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego

MŁODOCIANY PRACOWNIK

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego określa Uchwała Nr 11 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 10 września 2003 r. znak:NO-I-130/ES/03 – w sprawie: egzaminów sprawdzających przeprowadzanych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy (podjęta na podstawie art. 7 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz.U. z 2002r. Nr 112, poz.979 z póź. zm.) i § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.).

Do egzaminu sprawdzającego Izba dopuszcza osobę, która ukończyła przyuczenie do wykonywania określonej pracy u rzemieślnika i złoży następujące dokumenty:

 • umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
 • zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasokresu, zakresu przyuczenia i potwierdzone przez cech,
 • dowodu opłaty egzaminacyjnej .

OSOBA DOROSŁA

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r.  w sprawie egzaminu czeladniczego,   egzaminu   mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych   przez komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2012 r., pozycja 1117), którego § 8 brzmi:

Do egzaminu sprawdzającego dopuszcza się osobę, która ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin, oraz posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej formy kształcenia.

Struktura egzaminu sprawdzającego

Egzamin sprawdzający składa się z dwóch części:

 1. CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ w postaci wykonania zadania praktycznego
 2. CZĘŚCI TEORETYCZNEJ polegającej na udzieleniu ustnej odpowiedzi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i teorii zawodowej, związanych z wykonywaniem prac, których dotyczyło przyuczenie.

Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

Czas trwania części praktycznej egzaminu nie może być dłuższy niż 3 godziny. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.

Część teoretyczna egzaminu odbywa się w Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie

Wymagane dokumenty do egzaminu sprawdzającego

MŁODOCIANY PRACOWNIK

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego
 2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
 3. Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasokresu oraz zakresu przyuczenia i potwierdzone przez cech.
 4. Potwierdzenie wniesienia opłaty (opłatę za egzamin można dokonać w kasie Izby lub na konto Częstochowskiej  Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości).

OSOBA DOROSŁA

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu
 2. Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych
 3. Umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych.
 4. Potwierdzenie wniesienia opłaty (opłatę za egzamin można dokonać w kasie Izby lub na konto Częstochowskiej  Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości).

Druki do pobrania egzaminu sprawdzającego