• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Statut

Statut – Organy Izby

Statut Izby zatwierdzony dnia 26.06.2018 r. – postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – określa  cele działania Izby do których należą:
1) ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji,
2) prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, instruktażowo – doradczej   i gospodarczej,
3) przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych czeladniczych i mistrzowskich,
4) podejmowanie działań na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, przez wszystkie osoby prawne, instytucje i osoby fizyczne, których dotyczyć to może.

Izba realizuje swoje zadania poprzez:
1) rozwijanie działalności marketingowej na rzecz rzemiosła i zrzeszonych organizacji, wprowadzanie wszelkich innowacji w tej dziedzinie, zwłaszcza komputeryzacji, organizowanie i prowadzenie doradztwa w dziedzinie podejmowania działalności eksportowej i importowej przez rzemieślników,
2) inicjowanie i organizowanie we własnym zakresie oraz udzielanie pomocy organizacjom zrzeszonym przy urządzaniu wystaw, targów, giełd, wzorcowni, konkursów itp.,
3) powoływanie komisji egzaminacyjnych,
4) udzielanie pomocy i instruktażu członkom w zakresie szkolenia uczniów w zakładach rzemieślniczych oraz współpraca z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie szkolenia w szkołach ponadgimnazjalnych i ośrodkach szkolenia zawodowego,
5) przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzemieślników,
6) współpraca z zagranicą w zakresie działalności marketingowej na rzecz rzemiosła i organizacji zrzeszonych, zwłaszcza promocji wyrobów i usług rzemiosła poza granicami kraju,
7) powoływanie rzeczoznawców spośród członków organizacji zrzeszonych i wyznaczanie ich do wydawania opinii,
8) wskazywanie przedstawicieli do powiatowych rad zatrudnienia,
9) w uzgodnieniu z członkami zrzeszonymi zgłaszanie kandydatów do terytorialnych organów przedstawicielskich i samorządowych,
10) wykonywanie innych zadań, wynikających z bieżących potrzeb przepisów prawa a dotyczących rzemiosła.

Zgodnie ze statutem cele te Izba może realizować poprzez prowadzenie działalności gospodarczej, w tym poprzez wyodrębnione zakłady własne, prowadzenie ośrodków szkolnych i szkoleniowych, domów wczasowych, ośrodków kolonijnych jak również organizować współpracę za granicą oraz poprzez podejmowanie innych przedsięwzięć organizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.
Izba może tworzyć wspólnie z innymi osobami prawnymi: krajowymi i zagranicznymi, jednostki organizacyjne przewidziane przepisami prawa oraz przystępować do organizacji gospodarczych i innych. Ponadto Izba sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, zatrudnionych przez rzemieślników mających siedzibę w granicach terytorialnego zasięgu Izby. Izba może powierzyć te zadania zrzeszonemu cechowi, właściwemu ze względu na siedzibę rzemieślnika zatrudniającego pracowników młodocianych w celu nauki zawodu.
Izba uprawniona jest również do potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami i dyplomami oraz do opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa.

Członkami Izby mogą być:
1)  cechy  rzemieślnicze
2) spółdzielnie  rzemieślnicze
3) członkami wspierającymi mogą być osoby prawne wykonujące działalność gospodarczą.
4) osoby  fizyczne  wykonujące  działalność  gospodarczą,  nie  będące  rzemieślnikami,  zatrudniające  nie  więcej  niż  250  pracowników.

Osoba,  wykonująca  działalność  gospodarczą  w  warunkach  określonych w  ustawie  z  dnia  22  marca  1989 r.  o  rzemiośle  i  zatrudniająca pracowników  w  celu  przygotowania  zawodowego  w  rzemiośle obowiązana  jest  uzyskać  członkostwo  Izby,  o  ile  nie  jest  członkiem właściwego  cechu              rzemieślniczego, a  prowadzi  tę  działalność  w  granicach terytorialnego  zasięgu  Izby.

Decyzję o przyjęciu w poczet członków Izby podejmuje każdorazowo Zarząd Izby.

Członkowie Izby mają prawo do:
1) korzystania z pomocy, poradnictwa, instruktażu i innych usług, i świadczeń
w granicach statutowej działalności Izby,
2) uczestniczenia przez swoich delegatów w zjazdach i wyborach do organów statutowych Izby, dotyczy to również delegatów, przedsiębiorców zrzeszonych w izbie,
3) zgłaszania wniosków w sprawie działalności Izby i zrzeszonych w niej organizacji,
4) uzyskiwania informacji o wynikach i działalności Izby,
5) udziału, przez swych przedstawicieli, w obradach statutowych organów Izby w czasie rozpatrywania wniesionych przez nich odwołań oraz udzielania wyjaśnień.

Członkowie Izby mają obowiązek:
1) stosowania się do postanowień statutu Izby,
2) przestrzegania i realizacji uchwał i postanowień organów statutowych Izby,
3) uiszczania terminowo składek na wykonywanie zadań Izby.

Przyjęcia na członka Izby dokonuje Zarząd Izby na podstawie złożonej deklaracji na piśmie w ciągu miesiąca od jej złożenia. O uchwale o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zawiadamia się zainteresowanego w ciągu 14 dni. Odmowa przyjęcia winna być uzasadniona. Od decyzji odmownej służy odwołanie do Zjazdu.

Członkostwo w Izbie ustaje na skutek:
1) wystąpienia,
2) wykluczenia,
3) wykreślenia.

Wystąpienie członka Izby następuje po upływie 6 miesięcy od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia, licząc od pierwszego następnego miesiąca,  w którym nastąpiło wypowiedzenie, chyba, że strony ustalają inny termin.

Wykluczenie członka Izby może nastąpić w przypadku, gdy organizacja lub podmiot gospodarczy będący członkiem Izby nie wywiązuje się z obowiązków członkowskich, określonych w statucie Izby lub zalega ze składkami przez 6 miesięcy.

 

Wykreślenie członka następuje w przypadku:
1) utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Izbie,
2) nieotrzymania więzi organizacyjnych z Izbą przez okres dłuższy niż 1 rok,
3) zaprzestania działalności.

Uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd Izby. Organizacji wykreślonej lub wykluczonej przysługuje odwołanie do Zjazdu.

Wykreślenie lub wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia zainteresowanej organizacji zawiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o zasadach i trybie odwołania się. Zawiadomienia dokonuje się na piśnie w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji.

Zgodnie ze statutem najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących rzemiosła i jego organizacji oraz zrzeszonych przedsiębiorców jest Zjazd Delegatów. Delegatami na Zjazd są członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie, prowadzący działalność gospodarczą, wybrani przez Walne Zgromadzenia tych organizacji, posiadający co najmniej pięcioletni staż działalności gospodarczej (wymóg posiadania stażu nie dotyczy organizacji nowo powstałej) oraz przedstawiciele przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie, wybrani na zebraniu z zachowaniem, co do wyboru, parytetu ustalonego uchwałą Zarządu Izby. Zrzeszone w Izbie organizacje dokonują wyboru delegatów w ilości każdorazowo ustalonej uchwałą Zarządu Izby. Każda z tych organizacji będąca członkiem Izby, ma co najmniej jednego delegata.

Zjazd delegatów w dniu 23.06.2022 r. dokonał wyboru organów Izby tj.:
– Zarządu,
– Komisji Rewizyjnej,
– Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego.

Zarząd Izby stanowią:
– Włodzimierz Biniek – prezes
– Stefan Rybicki – z-ca prezesa
– Józef Jasica – z-ca prezesa
– Zbigniew Wawrzak – sekretarz

członkowie zarządu:
– Zdzisław Bęben
– Ireneusz Zygier
– Jan Charciarek

Zarząd w okresie pomiędzy Zjazdami jest najwyższym organem Izby i kieruje całokształtem jej działalności poprzez podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w przepisach prawa i w statucie, do właściwości innych organów. Kadencja prezesa Izby i członków Zarządu trwa 4 lata i wygasa nie wcześniej niż z chwilą wyboru nowego Zarządu.

Kolejnym organem wybranym przez Zjazd jest Komisja Rewizyjna, która składa się z 5 osób, tj.:
– Waldemar Pacud – przewodniczący
– Zenon Flis- z-ca przewodniczącego

członkowie:
– Jarosław Flak
– Aneta Bitner
– Mirosław Nahajowski

Do zadań Komisji należy kontrola całokształtu działalności gospodarczej Izby, a w szczególności sprawowanie kontroli działalności finansowo – księgowej Izby oraz występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Zarządu, a także kontrolowanie wykonania uchwał Zjazdu i Zarządu.

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy w skład którego wchodzą:
– Krzysztof Szczepański – przewodniczący
– Bernadeta Brzezina – Mońka
– Dominik Pełka
– Zbigniew Pabiasz
– Mirosław Wolny

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych. Od orzeczenia lub postanowienia Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie przysługują środki odwoławcze.

Jednolity tekst statutu stanowi załącznik do Uchwały Nr 5/2018 z dnia 26 czerwca 2018r. Zjazdu Delegatów Organizacji Rzemieślniczych i Przedsiębiorców zrzeszonych w Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie.