• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Statut

Statut – Organy Izby

Statut Izby zatwierdzony dnia 4.10.2006 r. – postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – określa  cele działania Izby do których należą:

1) ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji,

2) prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, instruktażowo – doradczej   i gospodarczej,

3) przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych czeladniczych i mistrzowskich,

4) podejmowanie działań na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, przez wszystkie osoby prawne, instytucje i osoby fizyczne, których dotyczyć to może.

 

Izba realizuje swoje zadania poprzez:

1) rozwijanie działalności marketingowej na rzecz rzemiosła i zrzeszonych organizacji, wprowadzanie wszelkich innowacji w tej dziedzinie, zwłaszcza komputeryzacji, organizowanie i prowadzenie doradztwa w dziedzinie podejmowania działalności eksportowej i importowej przez rzemieślników,

2) inicjowanie i organizowanie we własnym zakresie oraz udzielanie pomocy organizacjom zrzeszonym przy urządzaniu wystaw, targów, giełd, wzorcowni, konkursów itp.,

3) powoływanie komisji egzaminacyjnych,

4) udzielanie pomocy i instruktażu członkom w zakresie szkolenia uczniów w zakładach rzemieślniczych oraz współpraca z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie szkolenia w szkołach ponadgimnazjalnych i ośrodkach szkolenia zawodowego,

5) przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzemieślników,

6) współpraca z zagranicą w zakresie działalności marketingowej na rzecz rzemiosła i organizacji zrzeszonych, zwłaszcza promocji wyrobów i usług rzemiosła poza granicami kraju,

7) powoływanie rzeczoznawców spośród członków organizacji zrzeszonych i wyznaczanie ich do wydawania opinii,

8) wskazywanie przedstawicieli do powiatowych rad zatrudnienia,

9) w uzgodnieniu z członkami zrzeszonymi zgłaszanie kandydatów do terytorialnych organów przedstawicielskich i samorządowych,

10) wykonywanie innych zadań, wynikających z bieżących potrzeb przepisów prawa a dotyczących rzemiosła.

 

Zgodnie ze statutem cele te Izba może realizować poprzez prowadzenie działalności gospodarczej, w tym poprzez wyodrębnione zakłady własne, prowadzenie ośrodków szkolnych i szkoleniowych, domów wczasowych, ośrodków kolonijnych jak również organizować współpracę za granicą oraz poprzez podejmowanie innych przedsięwzięć organizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.
Izba może tworzyć wspólnie z innymi osobami prawnymi: krajowymi i zagranicznymi, jednostki organizacyjne przewidziane przepisami prawa oraz przystępować do organizacji gospodarczych i innych. Ponadto Izba sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, zatrudnionych przez rzemieślników mających siedzibę w granicach terytorialnego zasięgu Izby. Izba może powierzyć te zadania zrzeszonemu cechowi, właściwemu ze względu na siedzibę rzemieślnika zatrudniającego pracowników młodocianych w celu nauki zawodu.
Izba uprawniona jest również do potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami i dyplomami oraz do opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa.

 

Członkami Izby mogą być:

– cechy rzemieślnicze,

– spółdzielnie rzemieślnicze,

– inne osoby prawne, jeżeli ich cele są zbieżne z celami statutowymi Izby i służą wspieraniu rozwoju gospodarczego rzemiosła,

– osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, nie będące rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 50 pracowników, jeżeli złożą deklarację i zostaną przyjęte do Izby na czas określony.

 

Decyzję o przyjęciu w poczet członków Izby podejmuje każdorazowo Zarząd Izby.

Członkowie Izby mają prawo do:

1) korzystania z pomocy, poradnictwa, instruktażu i innych usług, i świadczeń
w granicach statutowej działalności Izby,

2) uczestniczenia przez swoich delegatów w zjazdach i wyborach do organów statutowych Izby, dotyczy to również delegatów, przedsiębiorców zrzeszonych w izbie,

3) zgłaszania wniosków w sprawie działalności Izby i zrzeszonych w niej organizacji,

4) uzyskiwania informacji o wynikach i działalności Izby,

5) udziału, przez swych przedstawicieli, w obradach statutowych organów Izby w czasie rozpatrywania wniesionych przez nich odwołań oraz udzielania wyjaśnień.

 

Członkowie Izby mają obowiązek:

1) stosowania się do postanowień statutu Izby,

2) przestrzegania i realizacji uchwał i postanowień organów statutowych Izby,

3) uiszczania terminowo składek na wykonywanie zadań Izby.

 

Przyjęcia na członka Izby dokonuje Zarząd Izby na podstawie złożonej deklaracji na piśmie w ciągu miesiąca od jej złożenia. O uchwale o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zawiadamia się zainteresowanego w ciągu 14 dni. Odmowa przyjęcia winna być uzasadniona. Od decyzji odmownej służy odwołanie do Zjazdu.

 

Członkostwo w Izbie ustaje na skutek:

1) wystąpienia,

2) wykluczenia,

3) wykreślenia.

 

Wystąpienie członka Izby następuje po upływie 6 miesięcy od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia, licząc od pierwszego następnego miesiąca,  w którym nastąpiło wypowiedzenie, chyba, że strony ustalają inny termin.

Wykluczenie członka Izby może nastąpić w przypadku, gdy organizacja lub podmiot gospodarczy będący członkiem Izby nie wywiązuje się z obowiązków członkowskich, określonych w statucie Izby lub zalega ze składkami przez 6 miesięcy.

 

Wykreślenie członka następuje w przypadku:

1) utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Izbie,

2) nieotrzymania więzi organizacyjnych z Izbą przez okres dłuższy niż 1 rok,

3) zaprzestania działalności.

Uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd Izby. Organizacji wykreślonej lub wykluczonej przysługuje odwołanie do Zjazdu.

Wykreślenie lub wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia zainteresowanej organizacji zawiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o zasadach i trybie odwołania się. Zawiadomienia dokonuje się na piśnie w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji.

 

Zgodnie ze statutem najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących rzemiosła i jego organizacji oraz zrzeszonych przedsiębiorców jest Zjazd Delegatów. Delegatami na Zjazd są członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie, prowadzący działalność gospodarczą, wybrani przez Walne Zgromadzenia tych organizacji, posiadający co najmniej pięcioletni staż działalności gospodarczej (wymóg posiadania stażu nie dotyczy organizacji nowo powstałej) oraz przedstawiciele przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie, wybrani na zebraniu z zachowaniem, co do wyboru, parytetu ustalonego uchwałą Zarządu Izby. Zrzeszone w Izbie organizacje dokonują wyboru delegatów w ilości każdorazowo ustalonej uchwałą Zarządu Izby. Każda z tych organizacji będąca członkiem Izby, ma co najmniej jednego delegata.

Zjazd delegatów dokonał wyboru organów Izby tj.:

– Zarządu,

– Komisji Rewizyjnej,

– Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego.

 

Zarząd Izby stanowią:

– Włodzimierz Biniek – prezes

– Stefan Rybicki – z-ca prezesa

– Józef Jasica – z-ca prezesa

– Zbigniew Wawrzak – sekretarz

 

członkowie zarządu:

– Zdzisław Bęben

– Ireneusz Zygier

– Jan Charciarek

 

Zarząd w okresie pomiędzy Zjazdami jest najwyższym organem Izby i kieruje całokształtem jej działalności poprzez podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w przepisach prawa i w statucie, do właściwości innych organów. Kadencja prezesa Izby i członków Zarządu trwa 4 lata i wygasa nie wcześniej niż z chwilą wyboru nowego Zarządu.

 

Kolejnym organem wybranym przez Zjazd jest Komisja Rewizyjna, która składa się z 5 osób, tj.:

– Waldemar Pacud – przewodniczący

– Zenon Flis- z-ca przewodniczącego

 

członkowie:

– Jarosław Flak

– Aneta Bitner

– Mirosław Nahajowski

 

Do zadań Komisji należy kontrola całokształtu działalności gospodarczej Izby, a w szczególności sprawowanie kontroli działalności finansowo – księgowej Izby oraz występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Zarządu, a także kontrolowanie wykonania uchwał Zjazdu i Zarządu.

 

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy w skład którego wchodzą:

– Krzysztof Szczepański – przewodniczący

– Bernadeta Brzezina – Mońka

– Dominik Pełka

– Zbigniew Pabiasz

– Mirosław Wolny

 

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych. Od orzeczenia lub postanowienia Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie przysługują środki odwoławcze.

 

Jednolity tekst statutu stanowi załącznik do Uchwały Nr 1/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. Zjazdu Delegatów Organizacji Rzemieślniczych i Przedsiębiorców zrzeszonych w Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości.