• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Monthly Archives :

październik 2021

Światowy Dzień Przedsiębiorczości 8-14 listopada 2021 r.

150 150 Cirzem

W dniach 8-14 listopada 2021 r. odbędzie się kolejna edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Jest to międzynarodowy projekt, którego celem jest wspieranie przyszłych i obecnych przedsiębiorców, wspieranie edukacji w zakresie przedsiębiorczości i budowanie relacji między sektorem prywatnym, publicznym jak i pozarządowym tak, by podejmowały wspólne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości poprzez cykl szkoleń.

Koordynatorem regionalnym Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w województwie śląskim jest  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej.

 Informacje o planowanych wydarzeniach stacjonarnych, jak i on-line znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://tydzienprzedsiebiorczosci.pl/

Zaproszenie na warsztaty 3 listopada br.- informacja

150 150 Cirzem

Stowarzyszenie Centrum Analiz Technologiczno-Gospodarczych (CATG) na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego opracowuje dokument pn. „Polityka rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego 2030”.

Opracowanie Polityki rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego ma na celu zdiagnozowanie potencjału gospodarczego regionu oraz wskazanie głównych wyzwań w perspektywie krótko- i długofalowej.

W ramach prac nad dokumentem „Polityka rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego 2030” stowarzyszenie CATG ( www.catg.pl ) przeprowadzi warsztaty w 4 subregionach województwa z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorcami z terenu województwa śląskiego w celu weryfikacji wstępnych wniosków i rekomendacji.

W trakcie warsztatów będzie można zapoznać się ze wstępnymi wnioskami powstałymi w czasie tworzenia opracowania, wziąć udział w konsultacjach oraz zgłaszać własne uwagi do zakresu i treści dokumentu. Wiedza o planowanych kierunkach rozwoju Województwa Śląskiego oraz planowanych kierunkach wsparcia, a także możliwość zgłaszania własnych uwag do dokumentu “Polityka rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego 2030” są bezcenne dla każdego przedsiębiorcy i działacza gospodarczego.
Zapraszamy do udziału.

Firmy i instytucje z subregionu północnego zapraszamy na warsztat (nr 2) w środę 3-go listopada 13.30-15.30  do sali konferencyjnej nr 1 w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznego (ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa).  

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem na adres conferences@catg.pl do dnia 2 listopada 2021 r. Zgłoszenia powinny zawierać imię i nazwisko oraz instytucję (firmę) reprezentowaną oraz nr warsztatu (w przypadku Częstochowy jest to nr 2).

 

Ogólnopolskie spotkanie służb oświatowych organizacji rzemiosła promujące dialog społeczny

150 150 Cirzem

W dniach 12-13 października br. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie miało miejsce Ogólnopolskie spotkanie służb oświatowych organizacji rzemiosła promujące dialog społeczny z udziałem przedstawicieli izb i cechów rzemieślniczych zrzeszonych w strukturze ZRP, a także przedstawicieli Narodowego Instytutu Wolności oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Spotkanie rozpoczęto wystąpieniem i przywitaniem zgromadzonych uczestników przez Pana Jana Gogolewskiego – Prezesa ZRP, Wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego.

Podczas spotkania omówiono istotne dla środowiska rzemieślniczego tematy m.in.:

 • Ocena przebiegu realizacji pierwszej edycji  rządowego programu „Polski  Inkubator Rzemiosła”,
 • Regulacje prawne dotyczące rzemiosła oraz dualnego kształcenia zawodowego,
 • Usprawnianie działalności sieci organizacji rzemiosła w zakresie wykonywania zadań ustawowych i statutowych mieszczących się w obszarach m.in. przygotowania zawodowego w rzemiośle, kwalifikacji zawodowych i dialogu społecznym,
 • Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027 wobec potrzeby wzmocnienia potencjału partnerów społecznych – główne przewidywane obszary wsparcia w nowych programach dla partnerów społecznych, w tym organizacji rzemiosła,
 • Planowane działania na rzecz kształcenia zawodowego w Programie „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027”,
 • Program Rozwoju Rzemiosła do 2025 r. – ogólne kierunki działań mających na celu rozwój i promocję rzemiosła, mikro, małej i średniej przedsiębiorczości, przyjęte przez  Kongres Rzemiosła Polskiego,
 • Działania organizacji rzemiosła wobec organów władzy, administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, sądów oraz związków zawodowych i organizacji pracowników, a także organizacji społecznych i gospodarczych w kraju i za granicą,
 • Przygotowanie organizacyjne do wdrożenia w 2022 r. zmiany ustawy o systemie oświaty, w tym nowe zadania izb rzemieślniczych i cechów w zakresie upowszechnienia zmian w sposobie organizacji egzaminów,
 • Współpraca z Ministerstwem Edukacji i Nauki w zakresie upowszechniania informacji i wdrażania zmian dotyczących organizacji w 2022 r. egzaminów zawodowych oraz funkcjonowania Systemu Informacji Oświatowej.

  Źródło: www.zrp.pl

Posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej do monitorowania wykorzystania środków unijnych

150 150 Cirzem

30 września 2021 r. w gmachu Sejmu RP miało miejsce posiedzenie Podkomisji stałej do monitorowania  do monitorowania  wykorzystania środków unijnych działającej w ramach Komisji Finansów Publicznych . W posiedzeniu wzięli udział obok parlamentarzystów przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz eksperci organizacji partnerów społecznych ( w tym Związku Rzemiosła Polskiego) i organizacji pozarządowych. Podczas posiedzenia omówiono proces przygotowania ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 ( tzw. ustawa wdrożeniowa). Przedstawiciele Ministerstw Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowali o  zaawansowaniu prac nad projektem ustawy i przewidywanym harmonogramem dalszych działań w tym zakresie, wyjaśniając m.in. , że skrócenie terminu konsultacji społecznych do 14 dni uwarunkowane było przede wszystkim koniecznością możliwie szybkiego uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy. Przedstawiciele partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego przedstawili swoje najważniejsze uwagi do tego dokumentu, zgodnie stwierdzając, że skrócenie terminu konsultacji w kontekście przedłużających się negocjacji KPO z Komisją Europejską nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia. Poza tym ich zdaniem tak bardzo ważny dokument powinien być skonsultowany ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce. Ekspert ZRP poinformował, że Zespół Rady Dialogu Społecznego ds. Funduszy Europejskich wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zachowanie 30-dniowego terminu konsultacji społecznych zgodnie z ustawą o RDS a partnerzy społeczni zaprezentują swoje stanowisko w tej sprawie 15.10 br podczas najbliższego posiedzenia tego zespołu.