Ośrodek Szkolenia Rzemiosła

Przy Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości działa Ośrodek Szkolenia Rzemiosła, który posiada akredytację w zakresie prowadzonego szkolenia ustawicznego w formach pozaszkolnych przyznaną przez Śląskiego Kuratora Oświaty w dniu 31 stycznia 2005 r.
Ośrodek jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Numer ewidencyjny 2.24/00233/2005

Oferta kursów :

Kurs pedagogiczny – dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs jest przeznaczony dla kandydatów na instruktorów praktycznej nauki zawodu wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r poz. 622). Kurs trwa 80 godzin i obejmuje 70 godzin z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej. Kurs kończy się egzaminem, który przeprowadza Komisja Egzaminacyjna, powołana przez organizatora.