• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Egzamin mistrzowski

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego

Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł mistrza może przystąpić osoba, która spełnia warunki dotyczące stażu pracy, rodzaju i zakresu posiadanych kwalifikacji zawodowych lub typu ukończonej szkoły zawodowej, przy czym kandydat musi ukończyć co najmniej szkołę ponadgimnazjalnych.

Izba Rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu mistrzowskiego osobę, która:

 • Posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie i po uzyskaniu tego tytułu co najmniej trzyletni staż pracy, albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego – co najmniej sześcioletni staż pracy oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (albo dotychczas szkoły ponadpodstawowej ), lub
 • Przez okres co najmniej sześciu lat samodzielnie wykonywała zawód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej ( ponadpodstawowej ), lub
 • Jest czeladnikiem lub ma tytuł równorzędny w zawodzie, a po uzyskaniu tytułu ma co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie wchodzącym w zakres danego zawodu (pokrewnym) oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (ponadpodstawowej ), lub
 • Posiada tytuł mistrza w zawodzie i po jego uzyskaniu, co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, wchodzącym w zakres danego zawodu (pokrewnym) oraz świadectwo szkoły ponadgimnazjalnej (ponadpodstawowej), lub
 • Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej ( ponadpodstawowej ), dających wykształcenie średnie, w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym poddaje się egzaminowi i tytuł zawodowy w tym zawodzie oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej 2-letni staż pracy,
 • Posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu „ egzaminowanego ” i po uzyskaniu tytułu zawodowego, co najmniej roczny staż pracy w zawodzie.

Dyplom mistrzowski jest dokumentem potwierdzającym najwyższe kwalifikacje rzemieślnicze w zawodzie i ułatwia posiadaczowi samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej oraz zajmowanie stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwie, a także jest dokumentem uprawniającym do szkolenia młodocianych pracowników ( wraz ze świadectwem ukończenia kursu pedagogicznego ).

Struktura egzaminu mistrzowskiego

Egzamin mistrzowski odbywa się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym

ETAP PRAKTYCZNY – polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych, sprawdzających umiejętności praktyczne.

ETAP TEORETYCZNY – składa się z:
części pisemnej, polegającej na udzieleniu odpowiedzi na pytania z tematów:

 • rachunkowość zawodowa
 • dokumentacja działalności gospodarczej
 • rysunek zawodowy
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • podstawowe zasady ochrony środowiska
 • podstawowe przepisy prawa pracy
 • podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem
 • podstawy psychologii i pedagogiki
 • metodyka nauczaniaczęści ustnej, polegającej na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na wylosowane pytania z tematów :
 • technologia
 • maszynoznawstwo
 • materiałoznawstwo

Wymagane dokumenty do egzaminu mistrzowskiego

 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego
 • Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny)
 • Dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze)
 • Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu
 • Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty (opłatę za egzamin można dokonać w kasie Izby lub na konto Częstochowskiej  Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości)

Osoby posiadające uprawnienia pedagogiczne (kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu lub przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli) określone w przepisach wydanych na podstawie art.70 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, są zwolnione ze zdawania egzaminu mistrzowskiego z zakresu tematów: podstawy psychologii i pedagogiki oraz z metodyki nauczania.

Druki do pobrania do egzaminu mistrzowskiego