• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Egzamin czeladniczy

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego

Do egzaminu czeladniczego może przystąpić zarówno osoba dorosła jak i uczeń – pracownik młodociany, jeśli spełni jeden z następujących warunków:

 • ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcanie teoretyczne w szkole lub w formach pozaszkolnych;
 • posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz uzyskała umiejętności zawodowe w zawodzie, w którym zdaje egzamin, w formie pozaszkolnej;
 • posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy w zawodzie , w którym zdaje egzamin – odpowiednio do okresu kształcenia w danym zawodzie przewidzianego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego , określonej w odrębnych przepisach;
 • posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy w zawodzie , w którym zdaje egzamin – odpowiednio do okresu nauki w danym zawodzie ustalonym przez Związek Rzemiosła Polskiego, jeżeli zawód nie występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
 • posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
 • posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.

Struktura egzaminu czeladniczego

Egzamin czeladniczy przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym.

ETAP PRAKTYCZNY –  polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. Przeprowadzany jest w zakładach rzemieślniczych lub warsztatach szkoleniowych pod nadzorem członków zespołu egzaminacyjnego.

ETAP TEORETYCZNY – składa się z :
części pisemnej ( testy) , polegającej na udzieleniu odpowiedzi z zakresu następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem

części ustnej, polegającej na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na wylosowane pytania z tematów:

 • technologia
 • maszynoznawstwo
 • materiałoznawstwo

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego

 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego.
 • Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty (opłatę za egzamin można dokonać w kasie Izby lub na konto Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości).

Młodociani pracownicy 

 • Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, lub ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu lub oświadczenie mistrza szkolącego o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu.
 • Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu).
 • W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie nauki zawodu.

Kandydaci z wolnego naboru:

 • Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu.
 • Świadectwo ukończenia szkoły.
 • Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych
 • Tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin.
 • Świadectwo uzyskania co najmniej 1 kwalifikacji w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin lub zaświadczenie zdania egzaminu sprawdzającego po ukończeniu przygotowania  zawodowego dorosłych.

Druki do pobrania do egzaminu czeladniczego