Procedura LEGALIZACJI

I etap Związek Rzemiosła Polskiego

odpowiedzialny: Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej
Adres siedziby: ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
Tel. 48 22 50 44 200

W ZRP, upoważnione osoby, dokonują legalizacji/uwierzytelnienia następujących dokumentów:
• Świadectwo czeladnicze
• Dyplom Mistrzowski
• Zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego
(wyłącznie dokumenty oryginalne lub ich duplikaty).

Legalizację/uwierzytelnienie dokumentów w ZRP można dokonać: osobiście lub korespondencyjnie:
1. „Osobiście” – osobiste lub przez osobę trzecią (nie wymagane są dodatkowe upoważnienia) dostarczenie dokumentu do ZRP
(opłata dokonywana jest w kasie ZRP)
2. „Korespondencyjnie” – przesłanie pocztą dokumentu na adres ZRP (wyklucza się przesłanie skanów lub innego rodzaju kopii)). W tym przypadku niezbędne jest dołączenie następujących załączników:
2.1. wypełniony wniosek o legalizacje/ uwierzytelnienie (dostępny na www.zrp.pl)
2.2. koperta z adresem zwrotnym oraz naklejonym znaczkiem o wartości właściwej dla rodzaju przesyłki;
2.3. kopia przelewu opłaty za legalizację w wysokości 26,00 zł (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 783 – Tabela II poz.5.)
2.3.1. Płatność dokonywana w Polsce

Związek Rzemiosła Polskiego
Ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
ODDZIAŁ KORPORACYJNY WARSZAWA mBank S.A.
UL. KRÓLEWSKA 14 00-950 WARSZAWA
Nr konta: 16 1140 1010 0000 4859 7700 1001

2.3.2 Płatność dokonywana z zagranicy
Związek Rzemiosła Polskiego
Ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
ODDZIAŁ KORPORACYJNY WARSZAWA mBank S.A.
UL. KRÓLEWSKA 14 00-950 WARSZAWA
IBAN:PL 16 1140 1010 0000 4859 7700 1001
Kod SWIFT: BREXPLPWWA1

Poświadczone dokument odsyłane są pocztą  bezpośrednio do nadawcy, także za granicę. Związek Rzemiosła Polskiego nie przesyła dokumentów do Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Pełna informacja:
https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/legalizacja-swiadectw-czeladniczych-i-dyplomow-mistrzowskich/

II etap – MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

Poświadczony przez ZRP dokument, przedstawia się w Referacie ds. Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który wystawia załącznik pn. „APOSTILLE”:
Adres: Referat ds. Legalizacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
ul. Krucza 38/42 00-512 Warszawa

Obsługa interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00.
tel. (48) 22 523 98 45, (48) 22 250 01 16, e-mail: legalizacja@msz.gov.pl

Legalizację/uwierzytelnienie (uzyskanie APOSTILE) dokumentów w MSZ można dokonać: osobiście lub korespondencyjnie:

1. „Osobiście” – osobiste lub przez osobę trzecią (nie wymagane są dodatkowe upoważnienia) dostarczenie dokumentu do MSZ
Wraz z wnioskiem o dokonanie legalizacji lub nadanie klauzuli apostille należy przedstawić wydrukowane potwierdzenie dokonania opłaty. Wysokość opłaty skarbowej za wystawienie APOSTILLE wynosi 60 zł. – kraje UE.
(podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 783 –Tabela II. poz.6)

Opłatę wnosi się za każdy poświadczony dokument.

UWAGA!

Od 1 stycznia 2020 r. pobór opłaty skarbowej jest realizowany przez Centrum Obsługi Podatnika z siedzibą przy ul. Obozowej 57, w Warszawie (kod pocztowy 01-161). Nadal możliwe jest jednak dokonanie opłaty w kasie urzędu m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 lub na poczcie.

Obecnie nie ma możliwości dokonania wpłaty bezpośrednio w kasie na miejscu, tzn. w Referacie na ul. Kruczej.
Opłatę skarbową należy wnosić na rachunek bankowy: Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
opis wpłaty: opłata skarbowa za wydanie APOSTILLE.

2. „Korespondencyjnie” – przesłanie pocztą dokumentu na adres Referatu ds. Legalizacji – adres korespondencyjny urzędu:
Referat ds. Legalizacji
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa
Referat ds. Legalizacji MSZ nada APOSTILLE zgodnie z informacją zawartą w przesłanym wniosku oraz wniesioną opłatą, a następnie odeśle dokument na wskazany adres (także za granicę).
Przy poświadczaniu dokumentów drogą korespondencyjną należy koniecznie dołączyć do przesyłki:
•wniosek o poświadczenie dokumentów klauzulą APOSTILLE (do pobrania na stronie),
•adres zwrotny i dane kontaktowe,
•dowód wniesienia opłaty skarbowej – potwierdzenie przelewu bankowego. Wysokość opłaty skarbowej za wystawienie  APOSTILLE  wynosi 60 zł – kraje UE  (podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz.U. 2015 r. Nr 0, poz. 783). Opłatę wnosi się za każdy poświadczony dokument.

Opłatę skarbową należy wnosić na rachunek bankowy:
Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Dla płatności z zagranicy:
SWIFT CODE: CITIPLPX,
•IBAN: PL21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
opis wpłaty: opłata skarbowa za wydanie APOSTILLE

Pełna informacja:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/dyplomy-mistrzowskie-i-swiadectwa-rzemieslnicze-apostille