• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Procedura LEGALIZACJI

I etap Związek Rzemiosła Polskiego

Odpowiedzialny w Związku Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej

Adres siedziby (biura ZRP):
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa, tel. (48) 22 50-44-200, praca od poniedziałku do piątku w godz.8.oo-16.oo)
W Związku Rzemiosła Polskiego osoby upoważnione dokonują legalizacji/uwierzytelnienia wyłącznie dokumentów, wystawionych przez izby rzemieślnicze tj
• Świadectwo czeladnicze
• Dyplom mistrzowski
• Zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego

Do legalizacji należy przedstawić wyłącznie dokumenty oryginalne lub ich duplikaty.
1. Legalizacji/uwierzytelnienia dokumentów w Związku Rzemiosła Polskiego można dokonać: w biurze ZRP lub korespondencyjnie:
1) w biurze ZRP – osobiste dostarczenie dokumentów lub przez osobę trzecią (nie wymagane są dodatkowe upoważnienia) wraz z dowodem wpłaty za legalizację – wydrukowane potwierdzenie wpłaty na konto ZRP opłaty skarbowej w wysokości 26 zł. (brak możliwości dokonania na miejscu).
W tym przypadku telefonicznie należy ustalić termin dostarczenia dokumentów: tel. (22) 5044 230 lub e-mail; zrp.@zrp.pl
2) przesłanie korespondencyjnie – przesłanie dokumentu pocztą na adres ZRP i dołączenie następujących załączników:
– wypełniony wniosek o legalizację/uwierzytelnienie wniosek o legalizacja (uwierzytelnienie) 2021 r.
– koperta z adresem zwrotnym
– kopia przelewu wymaganych opłat (suma kwot) tj. opłata za legalizację w wysokości 26,00 zł (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 783 – Tabela II poz.5.) plus opłata za przesyłkę poleconą wg stawek ze strony:

https://cennik.pocztapolska.pl/usluga,krajowy_przesylka_polecona.html (po 1 maja 2021 r. brak możliwość opłacenia przesyłki poleconej znaczkami).
Opłatę wnosi się za każdy poświadczony dokument.

2. Płatność dokonywana w Polsce
Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
ODDZIAŁ KORPORACYJNY WARSZAWA mBank S.A.
UL. KRÓLEWSKA 14 00-950 WARSZAWA
Nr konta: 16 1140 1010 0000 4859 7700 1001

3. Płatność dokonywana z zagranicy:
Związek Rzemiosła Polskiego
Ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa 2
ODDZIAŁ KORPORACYJNY WARSZAWA mBank S.A.
UL. KRÓLEWSKA 14, 00-950 WARSZAWA
IBAN: PL 16 1140 1010 0000 4859 7700 1001
Kod Swift: BREXPLPWWA1

Poświadczone dokumenty odsyłane są pocztą bezpośrednio do nadawcy, także za granicę, pod warunkiem, że została dołączona zaadresowana koperta zwrotna oraz opłata za przesyłkę zwrotną przekazana na w/w konto ZRP. W innym przypadku dokument będzie oczekiwał na osobiste odebranie z biura ZRP.
Związek Rzemiosła Polskiego nie przesyła dokumentów do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

II etap – MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

Poświadczone przez Związek Rzemiosła Polskiego: Świadectwo czeladnicze, Dyplom mistrzowski lub Zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego przedstawia się w Referacie ds. Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który wystawia załącznik pn. „APOSTILLE”:
Adres: Referat ds. Legalizacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
ul. Krucza 38/42 00-512 Warszawa

Obsługa interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00.
tel. (48) 22 523 98 45, (48) 22 250 01 16, e-mail: legalizacja@msz.gov.pl

W MSZ legalizacji/uwierzytelnienia dokumentów (uzyskanie APOSTILE) można dokonać: osobiście lub korespondencyjnie:
1) osobiście – osobiste lub przez osobę trzecią (nie wymagane są dodatkowe upoważnienia) dostarczenie dokumentu do biura Referatu, wraz z wnioskiem o dokonanie legalizacji i uzyskanie APOSTILLE należy przedstawić wydrukowane potwierdzenie dokonania opłaty. Wysokość opłaty za wystawienie APOSTILLE wynosi 60 zł. – kraje UE (podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 783 –Tabela II. poz.6). Opłatę wnosi się za każdy poświadczony dokument. brak możliwości wniesienia opłaty na miejscu.
2) korespondencyjnie – przesłanie pocztą dokumentu na w/w adres Referatu ds. Legalizacji wraz z wnioskiem o dokonanie legalizacji i uzyskanie APOSTILLE oraz potwierdzeniem uiszczenia właściwej opłaty.
Wysokość opłaty za wystawienie APOSTILLE wynosi 60 zł. – kraje UE (podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 783). Opłatę wnosi się za każdy poświadczony dokument.

Opłatę skarbową należy wnosić na rachunek bankowy:
Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Dla płatności z zagranicy:
• SWIFT CODE: CITIPLPX,
• IBAN: PL21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/apostille.