• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Aktuanlości

Zaproszenie na warsztaty 3 listopada br.- informacja

150 150 Cirzem

Stowarzyszenie Centrum Analiz Technologiczno-Gospodarczych (CATG) na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego opracowuje dokument pn. „Polityka rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego 2030”.

Opracowanie Polityki rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego ma na celu zdiagnozowanie potencjału gospodarczego regionu oraz wskazanie głównych wyzwań w perspektywie krótko- i długofalowej.

W ramach prac nad dokumentem „Polityka rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego 2030” stowarzyszenie CATG ( www.catg.pl ) przeprowadzi warsztaty w 4 subregionach województwa z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorcami z terenu województwa śląskiego w celu weryfikacji wstępnych wniosków i rekomendacji.

W trakcie warsztatów będzie można zapoznać się ze wstępnymi wnioskami powstałymi w czasie tworzenia opracowania, wziąć udział w konsultacjach oraz zgłaszać własne uwagi do zakresu i treści dokumentu. Wiedza o planowanych kierunkach rozwoju Województwa Śląskiego oraz planowanych kierunkach wsparcia, a także możliwość zgłaszania własnych uwag do dokumentu “Polityka rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego 2030” są bezcenne dla każdego przedsiębiorcy i działacza gospodarczego.
Zapraszamy do udziału.

Firmy i instytucje z subregionu północnego zapraszamy na warsztat (nr 2) w środę 3-go listopada 13.30-15.30  do sali konferencyjnej nr 1 w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznego (ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa).  

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem na adres conferences@catg.pl do dnia 2 listopada 2021 r. Zgłoszenia powinny zawierać imię i nazwisko oraz instytucję (firmę) reprezentowaną oraz nr warsztatu (w przypadku Częstochowy jest to nr 2).

 

Ogólnopolskie spotkanie służb oświatowych organizacji rzemiosła promujące dialog społeczny

150 150 Cirzem

W dniach 12-13 października br. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie miało miejsce Ogólnopolskie spotkanie służb oświatowych organizacji rzemiosła promujące dialog społeczny z udziałem przedstawicieli izb i cechów rzemieślniczych zrzeszonych w strukturze ZRP, a także przedstawicieli Narodowego Instytutu Wolności oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Spotkanie rozpoczęto wystąpieniem i przywitaniem zgromadzonych uczestników przez Pana Jana Gogolewskiego – Prezesa ZRP, Wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego.

Podczas spotkania omówiono istotne dla środowiska rzemieślniczego tematy m.in.:

 • Ocena przebiegu realizacji pierwszej edycji  rządowego programu „Polski  Inkubator Rzemiosła”,
 • Regulacje prawne dotyczące rzemiosła oraz dualnego kształcenia zawodowego,
 • Usprawnianie działalności sieci organizacji rzemiosła w zakresie wykonywania zadań ustawowych i statutowych mieszczących się w obszarach m.in. przygotowania zawodowego w rzemiośle, kwalifikacji zawodowych i dialogu społecznym,
 • Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027 wobec potrzeby wzmocnienia potencjału partnerów społecznych – główne przewidywane obszary wsparcia w nowych programach dla partnerów społecznych, w tym organizacji rzemiosła,
 • Planowane działania na rzecz kształcenia zawodowego w Programie „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027”,
 • Program Rozwoju Rzemiosła do 2025 r. – ogólne kierunki działań mających na celu rozwój i promocję rzemiosła, mikro, małej i średniej przedsiębiorczości, przyjęte przez  Kongres Rzemiosła Polskiego,
 • Działania organizacji rzemiosła wobec organów władzy, administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, sądów oraz związków zawodowych i organizacji pracowników, a także organizacji społecznych i gospodarczych w kraju i za granicą,
 • Przygotowanie organizacyjne do wdrożenia w 2022 r. zmiany ustawy o systemie oświaty, w tym nowe zadania izb rzemieślniczych i cechów w zakresie upowszechnienia zmian w sposobie organizacji egzaminów,
 • Współpraca z Ministerstwem Edukacji i Nauki w zakresie upowszechniania informacji i wdrażania zmian dotyczących organizacji w 2022 r. egzaminów zawodowych oraz funkcjonowania Systemu Informacji Oświatowej.

  Źródło: www.zrp.pl

Posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej do monitorowania wykorzystania środków unijnych

150 150 Cirzem

30 września 2021 r. w gmachu Sejmu RP miało miejsce posiedzenie Podkomisji stałej do monitorowania  do monitorowania  wykorzystania środków unijnych działającej w ramach Komisji Finansów Publicznych . W posiedzeniu wzięli udział obok parlamentarzystów przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz eksperci organizacji partnerów społecznych ( w tym Związku Rzemiosła Polskiego) i organizacji pozarządowych. Podczas posiedzenia omówiono proces przygotowania ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 ( tzw. ustawa wdrożeniowa). Przedstawiciele Ministerstw Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowali o  zaawansowaniu prac nad projektem ustawy i przewidywanym harmonogramem dalszych działań w tym zakresie, wyjaśniając m.in. , że skrócenie terminu konsultacji społecznych do 14 dni uwarunkowane było przede wszystkim koniecznością możliwie szybkiego uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy. Przedstawiciele partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego przedstawili swoje najważniejsze uwagi do tego dokumentu, zgodnie stwierdzając, że skrócenie terminu konsultacji w kontekście przedłużających się negocjacji KPO z Komisją Europejską nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia. Poza tym ich zdaniem tak bardzo ważny dokument powinien być skonsultowany ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce. Ekspert ZRP poinformował, że Zespół Rady Dialogu Społecznego ds. Funduszy Europejskich wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zachowanie 30-dniowego terminu konsultacji społecznych zgodnie z ustawą o RDS a partnerzy społeczni zaprezentują swoje stanowisko w tej sprawie 15.10 br podczas najbliższego posiedzenia tego zespołu.

Mobilność międzynarodowa do Niemiec w dniach 5-11.09.2021 dla branży mechanik samochodowy dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

150 150 Cirzem

Pozostało kilka wolnych miejsca na mobilność międzynarodową do Niemiec w dniach 5-11.09.2021 dla branży mechanik samochodowy dla instruktorów praktycznej nauki zawodu albo osoby, która potrzebuje jedynie kursu pedagogicznego, aby stać się instruktorem praktycznej nauki zawodu.

Program obejmuje wizytę w dwóch miastach Cottbus oraz Berlin.

Oferujemy przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, kieszonkowe i zapewnienie opieki merytorycznej (miejsca w zakładach pracy).

Celem mobilności jest poznanie metod pracy z uczniami w niemieckich zakładach pracy branży motoryzacyjnej.

Ps. Tylko dla osób zaszczepionych lub ozdrowiałych z paszportem covid.

Strona www projektu Silesia-Brandenburg dual education in innovation: http://www.dual.deltapartner.org.pl/

Wszelkich informacji udziela Pan Roman Gruszczyk
tel. +48 663 301 761

Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Gospodarczych
DELTA PARTNER
43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3a/1
tel./fax: +48 33 851 44 81 lub 82
www.deltapartner.pl

Projekt „Młodzi na start”

150 150 Cirzem

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. realizuje projekt pt. „Młodzi na start”, w ramach którego udziela dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Projekt jest skierowany do mieszkańców Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego, w wieku do 30 roku życia,  które utraciły pracę (umowy o pracę/umowy zlecenie/o dzieło) w wyniku pandemii COVID-19 (wypowiedzenie umów przez pracodawcę lub rozwiązanie umów z upływem czasu na jaki zostały zawarte).

Oferujemy dotacje w wysokości 23.050 zł na utworzenie firmy, szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe w wys. 2.600 zł co m-c przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.arr.czestochowa.pl lub pod nr tel. 798 154 754.

Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu odbywa się do wyczerpania miejsc w projekcie. Pozostało jeszcze ok. 20 miejsc.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Małgorzata Wolińska

Specjalista ds. funduszy europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie

Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 1, 42-202 Częstochowa

Tel. 34/324 50 75, 34/360 56 87,

e-mail: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie jest czynny w dni robocze: w poniedziałki w godz. 7:00-17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Kongres Firm Rodzinnych – Gotowi na Jutro

150 150 Cirzem

Informujemy, że rozpoczęła się rejestracja na Kongres Firm Rodzinnych. Jest to wspólne przedsięwzięcie środowiska biznesowego, samorządowego i akademickiego, jedyne i pierwsze na Dolnym Śląsku wydarzenie o tej skali i wadze merytorycznej adresowane do osób z całej Polski prowadzących firmy rodzinne, przyszłych sukcesorów oraz pracowników tych firm. Tematem przewodnim najbliższego Kongresu jest hasło: „Gotowi na jutro”. Zachęcamy Państwa do zapisu poprzez formularz zgłoszeniowy:

Rada Przedsiębiorczości apeluje o niezwłoczne przyjęcie przepisów umożliwiających ochronę przed lockdownem

150 150 Cirzem

W wielu krajach już obecnie obserwuje się kolejne fale zakażeń koronawirusem i rosnącą liczbę zgonów. Także w Polsce należy spodziewać się czwartej fali pandemii. Sytuację zapewne pogorszy pojawianie się nowych odmian wirusa SARS-CoV-2. Coraz częściej docierają sygnały, że kolejne ograniczenia przemieszczania się i kontaktów międzyludzkich mogą być nie do uniknięcia.

Dlatego Rada Przedsiębiorczości ponawia apel o podjęcie zdecydowanych i natychmiastowych działań, które ograniczą skutki kolejnych obostrzeń epidemicznych (lockdownów).

Poprzednie ograniczenia przemieszczania się i kontaktów międzyludzkich podyktowane koniecznością ograniczenia pandemii COVID-19 były konieczne. Pociągnęły jednak za sobą ogromne koszty, tak przez sektor finansów publicznych, jak i zatrudnionych oraz przedsiębiorców. Wraz z wprowadzeniem szczepień populacyjnych, ryzyko tragicznych skutków koronawirusa może być jednak istotnie zmniejszone.

Należy więc wprowadzić wszelkie rozwiązania, które pozwolą na utrzymanie ciągłości działania możliwie największej liczby przedsiębiorstw i innych instytucji w trakcie czwartej fali pandemii.

Ani przedsiębiorcy, ani pracownicy i ich klienci nie powinni zaskakiwani wprowadzaniem obostrzeń.

Stanowisko Rady_pobierz

Polski Inkubator Rzemiosła – wystartował konkurs

150 150 Cirzem

Ruszył konkurs w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła. Nabór ofert rozpoczął się 21 lipca i potrwa do 11 sierpnia 2021 r.

Głównym celem programu, uruchomionego dzięki współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego, w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

Dotacje w ramach tej edycji konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację zadania nr 1 – Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych.

W ramach zadania przewidziano 2 ścieżki:

 1. Ścieżka „Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych”
 2. Ścieżka „Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych”

Najważniejsze informacje:

 • termin składania ofert upływa 11 sierpnia 2021 r. o godzinie 15:00,
 • projekty mogą być realizowane w terminach:

– w ścieżce 1 do 30 września 2021 r.,

  w ścieżce 2 do 31 grudnia 2021 r.,

 • maksymalna wysokość dotacji w obu ścieżkach wynosi 20 000 zł,
 • wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane,
 • możliwe jest ubieganie się o realizację zadań w dwóch ścieżkach jednocześnie.

Więcej szczegółów znajdziesz w:

Szczegółowe pytania na temat Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2021 będzie można kierować w terminie naboru ofert  pod numer telefonu 601-901-327 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo na adres: pir@niw.gov.pl.

Strona konkursu https://niw.gov.pl/polski-inkubator-rzemiosla-startuje-konkurs/

Zaproszenie na mszę świętą – branża fryzjerska

150 150 Cirzem

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza członków- przedsiębiorców branży fryzjerskiej na uroczystą mszę świętą z okazji święta patronki św. Marii Magdaleny.

Uroczystość odbędzie się w kaplicy filialnej p.w. św. Marii Magdaleny przy ul. Ikara 303 w Częstochowie dnia 18 lipca 2021 r. o godz. 13:00 (zbiórka 12:45)

„Nowy Start” – wsparcie dla przedsiębiorców, którzy chcą powrócić do biznesu

150 150 Cirzem

O wsparcie ze środków unijnych będą mogli starać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy mimo porażki biznesowej, ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Udział w programie „Nowy start” umożliwia dostosowanie ich modelu biznesowego do zmieniających się warunków rynkowych i konkurencji. Unijne wsparcie pokrywa 100 proc. kosztów udziału. Budżet finansowany jest z Programu Wiedza Edukacja Rozwój na łączną kwotę 15 mln zł.

W „Nowym Starcie” mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 24 miesięcy i ponownie podjęli się prowadzenia firmy w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Program pozwoli sfinansować indywidualnie dobrane szkolenia i warsztaty oraz doradztwo poszkoleniowe prowadzone przez ekspertów. Celem jest zwiększenie posiadanych i nabycie nowych kompetencji w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Właściciele firm mogą przeanalizować swoją sytuację z ekspertem oraz skorzystać z wiedzy i doświadczeń innych.

Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru jednego z pięciu projektów:

 • „Profesjonalny start” – nabór trwa do 31 listopada 2022 r.
 • „Nowy start – nowe perspektywy” – nabór trwa do 30 października 2022 r.
 • „Ster na cel” – nabór trwa do 30 listopada 2022 r.
 • „Drugi start – pewny sukces” – nabór trwa do 30 maja 2023 r.
 • „Restart zmiany, które budują” – nabór trwa do 30 maja 2023 r.

Zgłoszenia do projektów szkoleniowych przyjmują operatorzy, do których kontakt znajduje się na stronie internetowej programu „Nowy Start”.

Więcej na temat TUTAJ

Źródło: www.parp.gov.pl