• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Szkolenie dla komisji egzaminacyjnych powołanych na kadencję 2024 – 2029

150 150 Cirzem

W miesiącu marcu br. Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie realizowała obowiązkowe szkolenia dla powołanych przez Zarząd na 5-letnią kadencję członków komisji egzaminacyjnych w różnych zawodach rzemieślniczych z regionu.

Głównym celem 14 h szkoleń jest wzmocnienie kompetencji egzaminacyjnych m.in. w zakresie metodyki, w tym stosowania nowych narzędzi w zakresie egzaminowania.

W trakcie szkoleń uczestnicy pozyskali wiedzę z następujących obszarów:
– Podstawa prawna działalności komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy czeladnicze i mistrzowskie
– Kwalifikacje czeladnika i mistrza a Zintegrowany System Kwalifikacji
– Platforma EWR – nowe narzędzie w pracy komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych
– Tryb i zasady przeprowadzania egzaminów
– Warunki dopuszczenia do egzaminów
– Organizacja egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego
– Prawa i obowiązki osoby zdającej egzamin czeladniczy lub egzamin mistrzowski
– Pozytywne i negatywne strony pracy członka komisji, dobrze przygotowany i przeprowadzony etap praktyczny i teoretyczny egzaminu
– Dokumentacja przebiegu egzaminu
– Proces oceniania zadań egzaminacyjnych – etap praktyczny, etap teoretyczny
– Zasady formułowania pytań i zadań egzaminacyjnych
– Wybrane zagadnienia z psychologii, reagowanie w trudnych sytuacjach, stres zdającego (absolwent szkoły i osoba dorosła) i stres egzaminatora
– Konsultacje indywidualne

Po otrzymanym zaświadczeniu ze szkolenia członkowie komisji mogą rozpocząć pracę w komisjach egzaminacyjnych Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie.