• Skontaktuj się z nami; cirzem@cirzem.pl

Włączenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu do grupy priorytetowej w Narodowym Programie Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

150 150 Cirzem
Jak już wiadomo z oficjalnych komunikatów ministra edukacji oraz strony: https://www.gov.pl   na poparty staraniami resortu edukacji wniosek Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego – rząd podjął decyzję o włączeniu nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu do grupy priorytetowej w Narodowym Programie Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i już w drugim tygodniu lutego br. rozpoczną się szczepienia,

Według informacji, uzyskanych z Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN – procedura zgłoszenia, szczegółowo opisana na podanej wyżej stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki  –  jest  następująca:

–  nauczyciel/instruktor na szczepienie będzie zgłoszony przez dyrektora szkoły lub placówki przez System Informacji Oświatowej (Dyrektor szkoły w Systemie Informacji Oświatowej w „Strefie Pracownika” wypełnia formularz. W formularzu, który będzie zawierał wykaz nauczycieli, dyrektor zaznaczy imiona i nazwiska chętnych nauczycieli zatrudnionych w szkole lub placówce, dopisze pracowników niebędących nauczycielami, lub niezatrudnionych w szkole (chodzi o instruktorów praktycznej nauki zawodu) i wypełniony formularz prześle drogą elektroniczną do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Biorąc pod uwagę bardzo krótki termin na dokonanie przedmiotowego zgłoszenia – Związek Rzemiosła Polskiego zwraca się do wszystkich izb rzemieślniczych i cechów o pilne podjęcie współpracy z dyrektorami szkół branżowych, w których dokształcają się uczniowie młodociani  zatrudnieni u pracodawców rzemieślników w celu ułatwienia zgromadzenia przez szkołę niezbędnych danych, chętnych do szczepienia,  instruktorów praktycznej nauki zawodu.

W ten sposób organizacja rzemiosła, wykonująca zadania w zakresie nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle może wpłynąć na usprawnienie zbierania danych niezbędnych do dokonania zgłoszenia.

Dyrektor szkoły będzie miał czas na wypełnienie formularza zgłoszeniowego do środy, 10 lutego 

NO-I-Cov/21 pobierz

– Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przekazuje informacje, które  resort edukacji przekazał do szkół:

 • Informacje dodatkowe  można znaleźć pod adresami:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepimysie–w-drugim-tygodniu-lutego-rozpoczynamy-szczepienia-nauczycieli

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/ruszaja-szczepienia-nauczycieli

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się pod  adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/qa-szczepienia-nauczycieli

 • Dostęp do aplikacji szczepionkowej w „Strefie Pracownika” SIO posiadają wyłącznie szkoły i placówki oświatowe, które zatrudniają lub mają podpisane umowy z następującymi grupami osób uprawnionych do szczepienia w pierwszej kolejności:
 • nauczyciele wychowania przedszkolnego,
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela / woźna oddziałowa w przedszkolu,
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,
 • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
 • nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
 • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu (również ci niebędący pracownikami szkół),
 • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

Powyższe oznacza, że dostępu do aplikacji nie mają przykładowo: licea ogólnokształcące,  młodzieżowe ośrodki sportowe, bursy itp. Niestety nie jest wiadome w tej chwili, kiedy szczepienia ruszą dla pozostałych grup nauczycieli.

 • W szkołach i placówkach oświatowych, w których jest dostęp do aplikacji szczepionkowej nie będą się wyświetlać nauczyciele, którzy są (rocznikowo) w wieku 60 lat i więcej. Ci nauczyciele będą mogli być zgłoszeni do szczepienia później. Niestety, dokładny termin nie jest w tym momencie znany. Zasada ta dotyczy także instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Nie można za pomocą formularza przeznaczonego do rejestracji instruktorów praktycznej nauki zawodu, pomocy nauczyciela, pomocy wychowawcy rejestrować innych osób niż osoby wymienione w grupie osób uprawnionych w pierwszej kolejności (wymienione wyżej).