Zawody

Zawody w których prowadzona jest nauka zawodu w rzemiośle to zawody szkolne i pozaszkolne. Czas trwania nauki w zawodach przewidzianych do kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych wynosi 3 lata (36 miesięcy). Pracodawca zobowiązany jest skierować młodocianego na dokształcanie w szkole zawodowej lub zorganizować dokształcanie w systemie pozaszkolnym pod warunkiem realizacji obowiązkowych zajęć z zakresu teoretycznego kształcenia zawodowego wg podstawy programowej.
Nauka zawodu u pracodawcy rzemieślnika może dotyczyć zawodu z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, który nie figuruje w klasyfikacji szkolnej, pod warunkiem jednak, że w zawodzie tym komisja egzaminacyjna izby rzemieślniczej przeprowadza egzaminy czeladnicze.

wykaz-zawodow-w-ktorych-prowadzi-sie-nauke-zawodu-mlodocianych-pracownikow-pracodawcow-rzemieslnikow