Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego

 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego.
 • Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty (opłatę za egzamin można dokonać w kasie Izby lub na konto Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości).

Młodociani pracownicy 

 • Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, lub ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu lub oświadczenie mistrza szkolącego o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu.
 • Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu).
 • W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie nauki zawodu.

Kandydaci z wolnego naboru:

 • Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu.
 • Świadectwo ukończenia szkoły.
 • Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych
 • Tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin.
 • Świadectwo uzyskania co najmniej 1 kwalifikacji w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin lub zaświadczenie zdania egzaminu sprawdzającego po ukończeniu przygotowania  zawodowego dorosłych.