Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego

Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł mistrza może przystąpić osoba, która spełnia warunki dotyczące stażu pracy, rodzaju i zakresu posiadanych kwalifikacji zawodowych lub typu ukończonej szkoły zawodowej, przy czym kandydat musi ukończyć co najmniej szkołę ponadgimnazjalnych.

Izba Rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu mistrzowskiego osobę, która:

  1. Posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie i po uzyskaniu tego tytułu co najmniej trzyletni staż pracy, albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego – co najmniej sześcioletni staż pracy oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (albo dotychczas szkoły ponadpodstawowej ), lub
  2. Przez okres co najmniej sześciu lat samodzielnie wykonywała zawód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej ( ponadpodstawowej ), lub
  3. Jest czeladnikiem lub ma tytuł równorzędny w zawodzie, a po uzyskaniu tytułu ma co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie wchodzącym w zakres danego zawodu (pokrewnym) oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (ponadpodstawowej ), lub
  4. Posiada tytuł mistrza w zawodzie i po jego uzyskaniu, co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, wchodzącym w zakres danego zawodu (pokrewnym) oraz świadectwo szkoły ponadgimnazjalnej (ponadpodstawowej), lub
  5. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej ( ponadpodstawowej ), dających wykształcenie średnie, w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym poddaje się egzaminowi i tytuł zawodowy w tym zawodzie oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej 2-letni staż pracy,
  6. Posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu „ egzaminowanego ” i po uzyskaniu tytułu zawodowego, co najmniej roczny staż pracy w zawodzie.

Dyplom mistrzowski jest dokumentem potwierdzającym najwyższe kwalifikacje rzemieślnicze w zawodzie i ułatwia posiadaczowi samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej oraz zajmowanie stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwie, a także jest dokumentem uprawniającym do szkolenia młodocianych pracowników ( wraz ze świadectwem ukończenia kursu pedagogicznego ).