Struktura egzaminu czeladniczego

Egzamin czeladniczy przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym.

ETAP PRAKTYCZNY –  polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. Przeprowadzany jest w zakładach rzemieślniczych lub warsztatach szkoleniowych pod nadzorem członków zespołu egzaminacyjnego.

ETAP TEORETYCZNY – składa się z :
części pisemnej ( testy) , polegającej na udzieleniu odpowiedzi z zakresu następujących tematów:

  • rachunkowość zawodowa,
  • dokumentacja działalności gospodarczej,
  • rysunek zawodowy,
  • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  • podstawowe zasady ochrony środowiska,
  • podstawowe przepisy prawa pracy,
  • podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem

części ustnej, polegającej na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na wylosowane pytania z tematów:

  • technologia
  • maszynoznawstwo
  • materiałoznawstwo