Prawa i obowiązki

Młodociany zobowiązany jest w szczególności:

  • dążyć do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce,
  • przestrzegać czasu i porządku pracy ustalonych przez pracodawcę,
  • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
  • wypełniać systematycznie obowiązek dokształcania,
  • odnosić się z szacunkiem do przełożonego i przestrzegać zasad koleżeńskiej współpracy,
  • przystąpić do egzaminu czeladniczego po zakończeniu nauki zawodu lub sprawdzającego po zakończeniu przyuczenia