Prezydencki projekt zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej

Opublikowano

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej skierował do Marszałka Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy m.in. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zmiany zawarte w projekcie ustawy wniesionej do Sejmu przez Prezydenta RP mają przede wszystkim na celu rozszerzenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustaw, usprawnienie regulacji ustawy dotyczących wyłaniania organizacji pozarządowych świadczących nieodpłatną pomoc prawną, umożliwienie tym organizacjom świadczenia, w ramach ustawy, dodatkowo nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz ograniczenie wyłączeń przedmiotowych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Autoryzacja maszyn i urządzeń dla przedsiębiorców po nowemu

Opublikowano

Ministerstwo finansów informuje, że przedsiębiorcy będą mogli dokonać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie maszyn i urządzeń. Wysokość odpisów nie może przekroczyć w roku podatkowym 100 tys. zł, a wartość inwestycji w środek trwały powinna wynosić co najmniej 10 tys. zł. Przepisy te mają zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.

Zaproszenie do badań edukacyjno- szkoleniowych

Opublikowano

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach rozpoczął realizację badania pt. „Potrzeby edukacyjno/szkoleniowe przedsiębiorców z Subregionu Północnego województwa śląskiego. Badanie pilotażowe”. Badanie jest jednym  z działań podjętych w ramach Partnerstwa lokalnego na rzecz zatrudnienia i rozwoju rynku pracy subregionu częstochowskiego.  Do udziału w badaniach zostaną wylosowani przedsiębiorcy.
Zachęcamy przedsiębiorców do udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez ankieterów. Wykonawcą badań jest firma MRW Sp. z o.o., Gliwice, ul. Mastalerza 26, tel.: 32/ 420-27-08, e-mail: info@mrw-poland.pl.
Firma udziela dodatkowych informacji związanych z prowadzonymi badaniami.