Kongres Rzemiosła Polskiego 2019

Opublikowano

W dniu 25 czerwca w Pałacu Chodkiewiczów obradował coroczny sprawozdawczy Kongres Rzemiosła Polskiego. Obrady prowadziło Prezydium pod przewodnictwem prof. Jana Klimka, zastępcy Prezesa ZRP.
Część roboczą Kongresu rozpoczął Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jan Gogolewski, zapoznając delegatów ze sprawozdaniem z prac Zarządu po roku działania pod rządami nowego kierownictwa.
Na liście uchwał i wniosków priorytetowe miejsce zajęły problemy z zakresu szeroko pojętej oświaty zawodowej. Wśród zgłaszanych spraw powtarzała się konieczność zwiększenia kwoty dofinansowania za szkolenie uczniów w rzemiośle, która obejmowałaby również refundację za okres nauki spowodowany powtarzaniem roku w szkole branżowej, oraz potrzeba zmiany prawa w kierunku powrotu do listy zawodów rzemieślniczych, których wykonywanie powinno być związane z koniecznością posiadania kwalifikacji. Znacznie podniosłoby to poziom rzetelności i jakości wykonywanych usług, które dzisiaj w wielu zawodach rzemieślniczych mogą być oferowane również przez przedsiębiorców niezrzeszony w organizacjach rzemiosła, a nawet nieposiadających stosownych uprawnień.
Zgłoszono również potrzebę obecności w czasie Kongresu przedstawicieli Rządu RP, aby kwestie ważne dla środowiska rzemieślniczego były popularyzowane i docierały bezpośrednio do osób decyzyjnych w Państwie.

Kongres zakończył się przyjęciem sprawozdań z wykonania rocznego planu działalności oraz planu finansowego za rok 2018 oraz udzieleniem absolutorium Prezesowi i Zarządowi Związku Rzemiosła Polskiego za działalność w mijającym roku.
Tradycyjnie Kongres Rzemiosła Polskiego rozpoczął się uroczystością wręczenia Szabli Kilińskiego rzemieślnikom zasłużonym dla środowiska. Z rąk Jana Gogolewskiego, Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, najwyższe honorowe odznaczenie w rzemiośle odebrali: Bogdan Czerkas (Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie), Krystyna Dzielska (Izba Rzemieślnicza w Opolu), Stanisław Kurzawski (Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.), Janina Łysakowska (Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.), Wiesław Ratajczak (Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu), Robert Jacek Romanowski (Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu) oraz Piotr Sokołowski (Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu).

Podczas uroczystości obecni byli poszczególni prezesi Izb Rzemieślniczych oraz najbliżsi wyróżnionych rzemieślników.

Wdrażania regulacji RODO w MŚP

Opublikowano

Po upływie roku od momentu wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) i po zapoznaniu się z wnioskami zawartymi w ankietach odebranych od organizacji członkowskich, 12 czerwca 2019 r. Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw SMEunited, której członkiem jest Związek Rzemiosła Polskiego, zaapelowało do Komisji Europejskiej o przeprowadzenie weryfikacji funkcjonowania nowych regulacji w praktyce.

Czytaj dalej Wdrażania regulacji RODO w MŚP

Dariusz Piontkowski Ministrem Edukacji Narodowej

Opublikowano

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z dniem 4 czerwca 2019 r. na wniosek Prezesa Rady Ministrów powołał w skład Rady Ministrów Dariusza Piontkowskiego na urząd Ministra Edukacji Narodowej.
Dariusz Piontkowski urodził się 17 grudnia 1964 roku w Sielcu (woj. podlaskie). W 1988 roku ukończył studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Odbył również podyplomowe studia menedżerskie na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, a także z zakresu zarządzania kadrami w administracji publicznej (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, 2001) oraz z zarządzania oświatą na Uniwersytecie w Białymstoku.
Pracował jako nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. W latach 1994 – 2007 zasiadał w białostockiej radzie miasta. Od 2007 roku radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, a następnie Marszałek Województwa Podlaskiego. W 2010 ponownie został radnym województwa. Poseł na Sejm VII i VIII kadencji. Od 16 listopada 2015 roku pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. 4 czerwca 2019 roku powołany przez Prezydenta RP na urząd Ministra Edukacji Narodowej.