Komisja rewizyjna

Przewodniczący Waldemar Pacud
Z-ca przewodniczącego Zenon Flis
Członek Eugeniusz Ciba
Członek Edmund Kozerawski
Członek Marek Jedynak

Do zadań Komisji należy kontrola całokształtu działalności gospodarczej Izby, a w szczególności sprawowanie kontroli działalności finansowo – księgowej Izby oraz występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Zarządu, a także kontrolowanie wykonania uchwał Zjazdu i Zarządu.