Minister Olga Semeniuk na spotkaniu w Warszawie

W czwartek 13 lutego w Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie odbyło się spotkanie z Minister Olgą Semeniuk. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych, Dyrektorzy Szkół Branżowych I Stopnia, Członkowie Zarządów Mazowieckiej Izby i Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz merytoryczni pracownicy obu instytucji.

Zgromadzonych powitał Stefan Marciniak – Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Uczestnicy spotkania wzięli udział w dyskusji o wyzwaniach, potrzebach i problemach współczesnego rzemiosła, jak również planowanych inicjatywach rozwoju oraz propozycjach ze strony ministerstwa.

Przedstawiciele organizacji rzemieślniczych przedstawili wnioski dotyczące przywrócenia rangi rzemiosłu oraz podniesienia poziomu szkolnictwa zawodowego. Poruszono następujące zagadnienia: doprowadzenie do przestrzegania zasad obligatoryjności zrzeszania zakładów i firm kształcących uczniów młodocianych, wprowadzenie obowiązku posiadania kwalifikacji zawodowych, jako warunku wykonywania zawodu, przestrzeganie zapisów dotyczących rejonizacji egzaminów, zaprzestanie praktyk stosowanych przez dyrektorów szkół branżowych I stopnia, czyli wywierania presji na pracodawców-rzemieślników szkolących uczniów o podpisywanie ze szkoła umów cywilno-prawnych, zwiększenie kwot dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych, wprowadzenie w umowach o pracę w celu przygotowania zawodowego osób młodocianych zapisu o poniesieniu przez ucznia kosztów kształcenia w przypadku, gdy nie przystąpi on do egzaminu czeladniczego, zwiększenie w szkołach podstawowych liczby godzin poświęconych na doradztwo zawodowe, we współpracy z pracodawcami, oraz zadbanie o promocję kształcenia zawodowego. Odniesiono się również do zapisów rozporządzenia MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu dot. posiadanych kwalifikacji zawodowych przez instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz zmniejszonego czasu trwania ramowego programu kursu pedagogicznego.

Następnie omówiono temat użytkowania lokali przez zakłady rzemieślnicze, tj. zniesienia prawa użytkowania wieczystego i przeniesienia prawa własności dla rzemieślników aktywnie prowadzących działalność gospodarczą oraz zastosowania preferencyjnych stawek czynszu za lokale wynajmowane przez rzemieślników. Poruszono również temat kalkulacji ceny wyrobów w okresie długofalowym. Zwrócono uwagę, że rzemiosło to nie tylko usługi, ale również i produkcja. Nie ma możliwości ustalenia cen wyrobów w okresie długofalowym z powodu istotnych elementów. Takich jak m.in. koszty stałe i wahania cen. Praca minimalna to kuriozum na skalę światową. Rząd nie może określać i narzucać pracodawcom kwot, które płaci on pracownikowi. Wysokość wynagrodzenia powinna być związana z wydajnością pracy.