Nowe stawki opłat za egzaminy

Częstochowska  Izba  Rzemiosła  i  Przedsiębiorczości  uprzejmie  informuje, że od 1 lutego 2018 r. obowiązują następujące stawki za egzaminy kwalifikacyjne:

– egzamin mistrzowski – 1 422 zł,

– egzamin czeladniczy – 711 zł

– egzamin sprawdzający – 237 zł.

Za egzamin poprawkowy opłaty wynoszą 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.       

Izby rzemieślnicze, na podstawie art. 3 ust. 3g ustawy o rzemiośle – pobierają opłaty za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający. Opłaty te służą finansowaniu całego procesu walidacji, tj. od zorganizowania przez izbę rzemieślniczą komisji egzaminacyjnych do zabezpieczania zasobów archiwalnych powstałych w wyniku przeprowadzonych egzaminów. 

Stawki opłat za egzaminy zostały ustalone w stałych wielkościach procentowych obowiązujących wszystkie izby rzemieślnicze tj. odpowiednio za egzamin: mistrzowski 30 %, czeladniczy 15%, sprawdzający 5%, liczone od podstawy stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie  w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W 2018 roku podstawą wyliczenia właściwych opłat za egzaminy jest kwota 4739,51 zł.