Wymagane dokumenty do egzaminu mistrzowskiego

  • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego
  • Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny)
  • Dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze)
  • Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu
  • Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty (opłatę za egzamin można dokonać w kasie Izby lub na konto Częstochowskiej  Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości)

Osoby posiadające uprawnienia pedagogiczne (kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu lub przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli) określone w przepisach wydanych na podstawie art.70 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, są zwolnione ze zdawania egzaminu mistrzowskiego z zakresu tematów: podstawy psychologii i pedagogiki oraz z metodyki nauczania.