Zarząd

Prezes Włodzimierz Biniek
Z-ca prezesa           Stefan Rybicki
Z-ca prezesa Józef Jasica
Sekretarz Zbigniew Wawrzak
Członek Zdzisław Bęben
Członek Jan Charciarek
Członek Ireneusz Zygier

Zarząd w okresie pomiędzy Zjazdami jest najwyższym organem Izby i kieruje całokształtem jej działalności poprzez podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w przepisach prawa i w statucie, do właściwości innych organów. Kadencja prezesa Izby i członków Zarządu trwa 4 lata i wygasa nie wcześniej niż z chwilą wyboru nowego Zarządu.