Uprawnienia do szkolenia

Przygotowanie zawodowe młodocianych może prowadzić:

 • pracodawca
 • osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy
 • osoba zatrudniona u pracodawcy
  pod warunkiem posiadania kwalifikacji wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonych w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu.

  Instruktorem praktycznej nauki zawodu może być osoba, która ma:

 • przygotowanie pedagogiczne (przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny wymagany od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny zatwierdzony przez kuratora oświaty (minimum 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki i 10 godzin praktyki metodycznej);
 • wymagane kwalifikacje zawodowe:
  – co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać lub
  – świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać lub
  – świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego lub
  – świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego lub
  – dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskani dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.