Struktura egzaminu sprawdzającego

Egzamin sprawdzający składa się z dwóch części:

  1. CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ w postaci wykonania zadania praktycznego
  2. CZĘŚCI TEORETYCZNEJ polegającej na udzieleniu ustnej odpowiedzi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i teorii zawodowej, związanych z wykonywaniem prac, których dotyczyło przyuczenie.

Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

Czas trwania części praktycznej egzaminu nie może być dłuższy niż 3 godziny. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.

Część teoretyczna egzaminu odbywa się w Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie