Refundacja wynagrodzeń

Pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, może uzyskać refundację wypłaconych im wynagrodzeń oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość refundacji jest ograniczona – nie może przekraczać na jednego pracownika młodocianego wysokości wynagrodzenia młodocianego ustalonego w przepisach oraz opłacanych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenie społeczne finansowanych przez pracodawcę. 

Wynagrodzenie młodocianego obliczane jest w stosunku procentowym do przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” i wynosi :

Okres 1.12.2016 r. – 28.02.2017 r.
I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 162,20 zł
II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 202,75 zł
III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 243,30 zł