Informacje ogólne

Nauka zawodu trwa 36 miesięcy. Młodociany pracownik ma prawo do wynagrodzenia i do odprowadzanej składki na ubezpieczenie społeczne, a okres ten wlicza się do stażu pracy, z którego wynikają uprawnienia emerytalne.
Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zatrudnianie pracowników w wieku poniżej 16 lat, poza kilkoma wyjątkami, jest zabronione.

Wyjątki te dotyczą:

 • młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum
 • osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum
 • osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum

  Od 1 września 2018 r. młodocianym będzie osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

  Pracodawca zatrudniający młodocianego w celu nauki zawodu:

 • realizuje program nauczania dopuszczony do użytku w szkole, uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w zakresie nauczanego zawodu lub
 • realizuje program zapewniający spełnienie wymagań egzaminacyjnych określonych w standardach będących podstawą przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika w zawodach nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonych w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy

  Nauka zawodu kończy się egzaminem zawodowym, z tymże młodociani zatrudnieni u rzemieślników zdają egzamin czeladniczy, przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.