Dofinansowanie kosztów

Dofinansowanie jest częściową rekompensatą kosztów, które pracodawca ponosi w związku z zatrudnianiem i kształceniem młodocianego pracownika. Przyznawane jest na wniosek pracodawcy i stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
Warunki przyznawania dofinansowania określone są w:

ustawa-z-dnia-7-wrzesnia-1991-r-o-systemie-oswiaty-dz-u-z-2004-r-nr-256-poz-2572-z-pozn-zm

rozp_1407_2013_pomoc_publiczna_de_minimis-dz-urz-ue-l-352-z-24-12-2013-str-1