II Spotkanie ROK W DIALOGU w Pałacu Chodkiewiczów

W dniach 9-10 grudnia 2019 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się drugie już spotkanie „ROK W DIALOGU” promujące dialog społeczny i podsumowujące ważne dla partnerów społecznych, w szczególności organizacji pracodawców rzemieślników, wydarzenia legislacyjne w 2019 r. z udziałem RDS. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Dialogu Społecznego, przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych, przedstawiciele rzemiosła w zespołach problemowych Rady oraz liczni reprezentanci izb rzemieślniczych.

Spotkanie otworzył Jan Gogolewski, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego i Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego. Zapowiedział nie tylko podsumowanie mijającego roku, ale również przyjrzenie się roli dialogu w budowaniu wspólnoty oraz wzmacnianie potencjału organizacji partnerów społecznych w wymiarze praktycznym.

Pierwszym tematem spotkania było Wzmacnianie potencjału organizacji partnerów społecznych. Prezentację poprowadziła Bogumiła Frąckowiak z Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. O Wsparciu dla partnerów społecznych w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 mówił Marcin Tumanow z Business Centre Club. Drugim tematem było Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje partnerów społecznych na przykładzie partnerów społecznych. Głos zabrał Piotr Wołejko z Pracodawców RP, Mateusz Szymański, ekspert z NSZZ Solidarność, Marcin Tumanow z Business Centre Club oraz Norbert Pruszanowski, Dyrektor Zespołu Rozwoju i Informacji Związku Rzemiosła Polskiego.

Następnie odbył się panel ekspertów. Jego tematem był Rynek pracy w Polsce oraz potrzeba wprowadzenia zmian. W panelu wzięli udział: Monika Fedorczuk (Konfederacja Lewiatan), Daniel Czerwiński (NSZZ Solidarność), Tomasz Wika (Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej), Artur Rozbicki (ekspert zewnętrzny) oraz Artur Pozorek (Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie). Dyskusja toczyła się w obszarze problemów systemowych, które wymagają interwencji: wysokim poziomie bezrobocia absolwentów szkół zawodowych, aktywizacji osób biernych zawodowo przez zachęcanie ich do podejmowania aktywności, niskim poziomie udziału dorosłych Polaków w kształceniu ustawicznym oraz potrzebie zmiany postrzegania oświaty zawodowej, jako gorszej i mniej ambitnej niż edukacja ogólnokształcąca. Panel moderował dr Andrzej Stępnikowski, Zastępca Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego.

Kolejnym punktem był cykl prezentacji na temat wyzwań, które przyniesie rok 2020 oraz roli Rady Dialogu Społecznego. O Cyfryzacji, robotyzacji, przemyśle 4.0 – czy rzemiosło musi się zmieniać mówił dr Jan Czarzasty, ekspert ze Szkoły Głównej Handlowej. Następnie głos zabrał ekspert Adam Paprocki, który omówił sytuację Organizacji rzemiosła w dobie gospodarki 4.0. Na zakończenie dr Andrzej Stępnikowski przedstawił Nowe trendy w przygotowaniu zawodowym.

Pierwszy dzień spotkania zakończyło wystąpienie Edyty Doboszyńskiej, Dyrektor Generalnej Związku Rzemiosła Polskiego, która wprowadziła uczestników spotkania w temat Zarządzania gospodarczego w UE – Semestr europejski oraz przedstawiła rekomendacje dotyczące wzmocnienia zaangażowania Rady Dialogu Społecznego w proces semestru europejskiego.

Drugi dzień spotkania rozpoczął się od sesji szkoleniowej nt. Charakterystyki form prowadzenia działalności gospodarczej przez rzemieślników w związku z  nowelizacją ustawy z dnia 22 marca 1989 roku – o rzemiośle. O tym jak wdrażać regulacje ustawowe w praktyce na przykładzie partnera społecznego, jakim jest Związek Rzemiosła Polskiego, opowiadał radca prawny Michał Król z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Przedmiotem sesji była Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1495), w szczególności zmiana definicji rzemiosła i rzemieślnika, która wpłynie na formy wykonywania rzemiosła do 1 stycznia 2020 roku.

Gościem honorowym II Spotkania „Rok w dialogu” był Kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski. Jego Eminencja wygłosił wykład pt. „Pracodawcy w myśli i nauczaniu Jana Pawła II”, ukazujący spojrzenie na firmę jako wspólnotę budowaną w dialogu. Myślą przewodnią nauczania była podstawowa zasada etyki pracy Jana Pawła II, ustanawiająca prymat człowieka przed kapitałem. Zawarta ona była nie tylko w jego kazaniach, ale również w encyklice „Laborem exercens”. Na wstępie Jego Eminencja przypomniał, że praca nie była obca Ojcu Świętemu, ponieważ wniósł on do swojego kapłaństwa prawie pięć lat ciężkiej pracy w kamieniołomach w Zakrzówku. W swoim wystąpieniu przypomniał głównie myśli z nauczań Jana Pawła II, które mogą stać się przedmiotem krytycznej refleksji nad zagadnieniami etyki pracy oraz wyzwaniami, które stoją przed pracodawcami przedsiębiorcami.

Dwudniowe spotkanie zakończyło się opłatkiem wigilijnym, symbolem dialogu i pojednania, które szczególnego znaczenia nabiera podczas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia.